Regulamin serwisu internetowego dla Klientów

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy EduCat, dostępny pod adresem internetowym https://educat.study/, prowadzony jest Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, Białystok, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca że Wynajmującym umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Administrator/Wynajmujący Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.
 3. Użytkownik / Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów (w tym zakupu usługi) za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca / Uczelnia – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Wynajmującego pod adresem internetowym https://educat.study/pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Konto – konto klienta w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Najmu, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Subskrypcja – usługa świadczona przez Wynajmującego polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania zamówienia na najem Produktów za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 12. Dostawca – Mentor bądź Korepetytor realizujący usługi z ramienia Administratora dla Użytkownika.

§ 3

Kontakt z Serwisem

 1. Adres Wynajmującego:  02-777 Warszawa, ul. Leonida Teligi 5/8
 2. Adres e-mail Wynajmującego: info@educat.study
 3. Numer telefonu Wynajmującego: …………….
 4. Numer rachunku bankowego Wynajmującego: …………………………………..
 5. Klient może porozumiewać się z Wynajmującym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Wynajmującym w godzinach 9:00 – 17:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej ………………………
 4. Treści prezentowane na stronach Serwisu (takie jak: cenniki, reklamy, ogłoszenia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6

Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Wynajmującego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 5. Po zaakceptowaniu odpowiedniej treści w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu danych podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (tj. w tym danych) uczelni / szkół, w tym danych marketingowych.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio przy Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Administratora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 7

Oferowane płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Administratora,
 • Płatności elektroniczne, realizowane zgodnie z regulaminem świadczenia usług elektronicznych podmiotu obsługującego usługi elektroniczne,
 • Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 8

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
 • informowania Wynajmującego o wszelkich usterkach Serwisu;
 • niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
 • niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 • nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis;
 • niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Serwisie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała (np. piersi lub pośladków) lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Użytkownika nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • korzystania z Usług oferowanych przez Wynajmującego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, oraz dla Spółki z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
 • niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Administratora lub Serwisu;
 • nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 • nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 • anulowania spotkania z Dostawcą maksymalnie 24 h przed spotkaniem;
 • dokonania oceny po skorzystaniu z danej usługi w ramach korzystania z Serwisu;
 • odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 • nagrywania lub publikowania poszczególnych spotkań z Dostawcami odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
 • wykorzystywania danych osobowych Dostawców w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.

§ 9

Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest do:
 • zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;
 • niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;
 • wybrania Dostawców prealizującyh Usługi z zachowaniem należytej staranności.
 1. Administrator ma prawo do:
 • przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;
 • wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;
 • zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

§ 10

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Dostawcy.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 1. Administrator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Dostawców. W szczególności Administrator dokonuje weryfikacji Dostawców polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

§ 11

Usługi świadczone przez Serwis

 1. W ramach Serwisu, Administrator świadczy usługi doradcze i edukacyjne, mające na celu udzielenie Użytkownikom pomocy w doborze ścieżki kariery zawodowej, w tym wyboru uczelni / szkoły, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji Użytkownika.

 2. W celu świadczenia usług, Serwis może zbierać od Użytkowników dane osobowe, dane dotyczące preferencji zawodowych i inne dane, które będą służyły w doborze uczelni / szkoły Użytkownikowi. Szczegółowy opis usługi znajduje się na stronie Serwisu ____________________
 3. Serwis, oprócz usług świadczonych w punktach powyżej, może świadczyć usługi pośrednictwa w doborze uczelni / szkoły, a także usługi marketingowe i reklamowe świadczone na rzecz uczelni / szkół.

§ 12

Własność intelektualna

 1. Wynajmującemu przysługuje całość praw autorskich i majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się z serwisie, w tym m.in. do materiałów dostępnych w Serwisie.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego jest zabroniony.

§ 13

Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Administratora. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: EduCat Sp. z.o.o , 02-777 Warszawa, ul. Leonida Teligi ⅝ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@educat.study
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Administrator najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Administrator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, Użytkownik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 14

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi oraz odstąpienie od Umowy

 1. Wynajmujący w każdej Umowie może ustalić minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z Umowy w rozumieniu art. 12 ustawy o prawach konsumenta, o czym informuje Użytkownika w treści Umowy, udostępnianej do wglądy przed jej zawarciem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie dokumentowej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym umowa nie może ulec rozwiązaniu przed upływem minimalnego czasu zobowiązania Użytkownika, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu. Minimalny czas zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej, a w szczególności art. 746 kodeksu cywilnego.
 1. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia swojego Konta. Usunięcie Konta w Serwisie lub na urządzeniu mobilnym nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub indywidualnych Umów zawieranych przez Użytkowników z Operatorem, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 3. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesłać formularza oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: info@educat.study. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 4. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od Umowy.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Najemcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Wynajmującym, 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wynajmującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), 
 4. Konsument może wystąpić na drogę postępowania sądowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 16

Dane osobowe w Serwisie internetowym

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO – Wynajmujący informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: info@educat.study
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także – w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta – w celach marketingowych,
 • dochodzenia roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. 
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym. 
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
 5. Klient posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy przez Wynajmującego, skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Wynajmujący poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

Załącznik 1: Polityka prywatności

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.

§ 2

Cele i podstawy przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu rejestracji użytkownika oraz korzystania przez użytkownika z aplikacji. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do przeprowadzeniu procesu rejestracji i korzystania z aplikacji, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych. 

§ 3

Okres przechowywania danych

Wszelkie dane przechowujemy w okresie posiadania konta użytkownika w ………………… Dane te mogą być przechowywane dłużej wtedy, gdy przepisy szczególne nas do tego zobowiązują. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane te przechowywane są do czasu cofnięcia tej zgody. Jeżeli klient nie posiada konta użytkownika w sklepie, wówczas dane są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

§ 4

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych klientów osobom trzecim, w szczególności nie handlujemy tymi danymi. Możemy przekazywać dane osobowe klienta bez jego zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania łączących nas z klientem umów, tj. m.in. dla celów obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem serwisu.

§ 5

Uprawnienia użytkownika

W każdej chwili klient może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy administratora. Klient może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, klientowi przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili klient może zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez administratora. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Pliki cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Załącznik 2: Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Miejscowość, data

………………………………………

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług ………………………………..……

 

Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

Regulamin serwisu internetowego dla Dostawców

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy EduCat, dostępny pod adresem internetowym https://educat.study/, prowadzony jest – Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, Białystok, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Dostawców i określa zasady i tryb zawierania współpracy ze Spółką EduCat Sp. z o.o.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Wynajmującym umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Administrator/Wynajmujący – Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.
 3. Użytkownik / Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów (w tym zakupu usługi) za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dostawca – Mentor bądź Korepetytor realizujący usługi z ramienia Administratora dla Użytkownika.
 5. Przedsiębiorca / Uczelnia – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 6. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Wynajmującego pod adresem internetowym http://educat.study/pl/
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Umowa – umowa zawierana z Dostawcą na potrzeby realizacji usług na rzecz Klientów.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. Konto – konto klienta w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 12. Formularz rejestracji Dostawcy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Dostawcy.
 13. Ankieta Onboardingowa – ankieta, w której Dostawca określa ceny i precyzuje, które produkty będzie wykonywać na zlecenie Wynajmującego
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dla Klienta dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Najmu, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Subskrypcja – usługa świadczona przez Wynajmującego polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania zamówienia na najem Produktów za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§ 3
Kontakt z Serwisem

 1. Adres Wynajmującego: 02-777 Warszawa, ul. Leonida Teligi 5/8
 2. Adres e-mail Wynajmującego: info@educat.study
 3. Numer telefonu Wynajmującego: …………….
 4. Numer rachunku bankowego Wynajmującego: …………………………………..
 5. Użytkownik i Dostawca może porozumiewać się z Wynajmującym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Użytkownik i Dostawca może porozumieć się telefonicznie z Wynajmującym w godzinach 9:00 – 17:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu i dostarczania Usług z ramienia Wynajmującego niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Oferowanie usług w ramach asortymentu Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Serwisie i rozpoczynanie współpracy

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji dla Dostawców.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Poprzez założenie konta i zaakceptowaniu odpowiedniej treści, Dostawca wyraża zgodę na kontakt przez rekrutera Wynajmującego w celu weryfikacji konta dostawcy i dopełnieniu formalności nawiązania umowy.
 5. Rekruter z ramienia Wynajmującego przeprowadza rozmowę rekrutacyjną, na podstawie której podejmowana jest decyzja o współpracy z Wynajmującym. Rezultat Dostawca poznaje poprzez podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 6. Dostawca po przejściu rekrutacji ma obowiązek wypełnienia Ankiety Onboardingowej. Brak wypełnienia Ankiety Onboardingowej równoznaczny jest z brakiem weryfikacji konta i przejścia do etapu podpisania umowy z Wynajmującym.
 7. Konto Dostawcy w Serwisie weryfikowane jest po wypełnieniu formalności, tj. podpisania umowy zlecenie o charakterze prowizyjnym.
 8. Dostawca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio przy Rejestracji. Dostawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie bądź powiadomienia Wynajmującego bezpośrednio.
 9. Dostawca i Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 7

Rozliczenia płatności

 1. Na podstawie umowy z Wynajmującym, dostawca otrzymuje wynagrodzenie za zrealizowane usługi. Za zrealizowane usługi można uznać te, które Dostawca oznaczył jako Zakończone.
 2. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadzie prowizyjnej za zrealizowaną usługę wykupioną przez Klienta u danego Dostawcy poprzez Formularz Zamówienia w Serwisie.
 3. Dostawca w formularzu rejestracyjnym dla Dostawcy określa, które usługi chce realizować w Serwisie.
 4. Wynagrodzenie za daną usługę, jest określane każdorazowo przez Dostawcę w Ankiecie Onboardingowej. Każda zmiana wymaga pisemnego potwierdzenia za pomocą Aneksu do Umowy.
 5. Wynagrodzenie za zrealizowane usługi wypłacane jest na rachunek bankowy Dostawcy podany w Umowie.
 6. Wynagrodzenie płatne jest do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowany bądź przekroczony został target wypłaty określony w Umowie.

 

§ 8

Prawa i obowiązki Dostawcy

 1. Dostawca zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
 • informowania Wynajmującego o wszelkich usterkach Serwisu;
 • niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
 • niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Serwisie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała (np. piersi lub pośladków) lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Dostawcy nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • realizowania usług w sposób nieuciążliwy dla oraz dla Spółki z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich przysługujących praw;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
 • niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym mogącym naruszyć dobra Wynajmującego;
 • nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu;
 • anulowania bądź przekładania spotkań z Użytkownikiem w przypadku braku możliwości realizacji spotkania. Przełożenie lub odwołanie spotkania ze strony Dostawcy oznacza brak pobrania opłaty za usługę z konta Użytkownika

     2. Dostawca ma prawo do:

 • nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 • ustalania dostępności na spotkania z Użytkownikami 
 • wglądu w raport dotyczący wynagrodzenia Dostawca

    3. Dostawca nie jest uprawniony do:

 • nagrywania lub publikowania poszczególnych spotkań z Użytkownikami odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
 • wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie
 • zawierania relacji biznesowych poza Serwisem z Użytkownikami pozyskanymi dzięki Wynajmującemu w trakcie obowiązywania Umowy

§ 9

Prawa i obowiązki Administratora

 

 1. Administrator zobowiązany jest do:
 • zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;
 • naprawy błędów w Serwisie zgłaszanych przez Dostawcę , które zakłócają realizację usług;
 • działań marketingowych mających na celu zapewnienie Użytkowników korzystających z platformy;
 • dostarczania materiałów i szkoleń dla Dostawców niezbędnych z punktu realizacji usług.
 1. Administrator ma prawo do:
 • przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;
 • wysyłania na adres e-mail danego Dostawcy wszelkich komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;
 • wysyłania na adres e-mail danego Dostawcy komunikatów dotyczących nowych Klientów;
 • zablokowania Konta Dostawcy, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu;
 • zablokowania cen na koncie Dostawcy w celu weryfikacji danych i podpisania Aneksu do Umowy.

§ 10

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Dostawcy.
 2. Administrator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Dostawców. W szczególności Administrator dokonuje weryfikacji Dostawców polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika bądź Dostawcy, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Dostawcy czy Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników czy Dostawców praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika i Dostawcy o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 

§ 11

Własność intelektualna

 1. Wynajmującemu przysługuje całość praw autorskich i majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się z serwisie, w tym m.in. do materiałów dostępnych w Serwisie.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego jest zabroniony.

§ 12

Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Administratora. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: EduCat Sp. z.o.o , 02-777 Warszawa, ul. Leonida Teligi ⅝ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@educat.study
 1. Dostawca zobowiązany jest do współpracy z Wynajmującym w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacji i ustosunkowania się do treści reklamacji najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 2. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Administrator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Administratora w porozumieniu w Dostawcą konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.

 

§ 13

Rozwiązanie Umowy 

 1. Wynajmujący w każdej Umowie ustala okres wypowiedzenia.
 2. Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie dokumentowej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia swojego Konta. Usunięcie Konta w Serwisie lub na urządzeniu mobilnym nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Wynajmujący poinformuje Dostawcę i Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

Załącznik 1: Polityka prywatności

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres ul. Żurawia 71, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.

§ 2

Cele i podstawy przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu nawiązania współpracy i realizacji podstanowień zawieranej umowy z Dostawcą oraz korzystania z aplikacji. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do przeprowadzeniu procesu rejestracji i korzystania z aplikacji, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych. 

§ 3

Okres przechowywania danych

Wszelkie dane przechowujemy w okresie posiadania konta Dostawcy w ………………… Dane te mogą być przechowywane dłużej wtedy, gdy przepisy szczególne nas do tego zobowiązują. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane te przechowywane są do czasu cofnięcia tej zgody. Jeżeli Dostawca nie posiada aktywnego konta, wówczas dane są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. 

§ 4

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, w szczególności nie handlujemy tymi danymi. Możemy przekazywać dane osobowe Dostawcy bez jego zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym, tj. m.in. dla celów obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem serwisu.

§ 5

Pliki cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

§ 6

Uprawnienia użytkownika

W każdej chwili Dostawca może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy administratora. Dostawca może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych, przy czym cofnięcie udzielonych zgód równoważne jest z zakończeniem współpracy ze Spółką EduCat Sp. z o.o. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, dostawcy przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili dostawca może zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez administratora. Dostawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się tylko na podstawie zgody, Dostawca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.