Regulamin serwisu internetowego

§ 1.
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego EduCat, dostępnego pod adresem internetowym https://educat.study, przez Spółkę Educat Sp. z o.o., adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON: 385301298.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://educat.study/pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia zapisane wielką literą, niezależnie od liczby, przyjmują następujące definicje:

  1. Usługodawca- Educat sp. z o.o., adres ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por nr KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON 385301298, kapitał zakładowy: 44 000,00 zł,
  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem dokonująca zakupu usługi za pośrednictwem Serwisu,
  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, przed dokonaniem zakupu Usługi,
  5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://educat.study.
  6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
  7. Umowa – sprzedaży Usługi zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem w następstwie złożenia przez Klienta Zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez Usługodawcę.
  8. Usługi – wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, o których mowa w § 3 Regulaminu,
  9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
  10. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
  11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
  12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Dostawca usługi – osoba fizyczna realizująca w imieniu Usługodawcy Usługi na rzecz Klienta, w wyniku zawarcia Umowy.
  14. Dane Osobowe: wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie rejestracji Konta w Serwisie oraz w toku jego użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  15. Przerwa techniczna: czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwerów Serwisu, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług,
  16. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem. 
 • Urządzenie: urządzenie elektroniczne (typu komputer), umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§ 3.
Usługi

 1. Z wykorzystaniem Serwisu świadczone są następujące usługi:
  1) zapoznania się z treściami i materiałami związanymi z oferowanymi w Serwisie usługami:
  a) doradczymi, mającymi na celu udzielenie pomocy w doborze ścieżki kariery zawodowej, w tym wyboru uczelni / szkoły/ kierunku studiów/ programu licealnego, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji Klienta.
  b) doradczymi, mającymi na celu udzielenie pomocy w zakresie procesu aplikacyjnego na studia, w tym przygotowaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
  c) edukacyjnymi mających na celu przygotowywanie Klienta do egzaminów,
  d)
  usług pośrednictwa w doborze uczelni / szkoły,
  dalej jako „Usługi”
  2) wypełnienia Formularza rejestracyjnego.
  3) założenia Konta.
  4) zakupu Usługi.
 2. W ramach Serwisu świadczone są również usługi marketingowe i reklamowe na rzecz uczelni / szkół.
 1.  

§ 4.
Zawarcie i rozwiązanie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
  1. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób,
  2. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) – z momentem rozpoczęcia wprowadzania danych do Formularza kontaktowego,
  3. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) – z momentem otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia założenia Konta, 
  4. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 4) – z momentem otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia złożenia Zamówienia.
  5. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób.
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz ust. 2 w każdym czasie bez podania przyczyn/powodów, co pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez strony.
 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanej w zakresie usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3  oraz ust. 2 jest bezpłatne.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3  oraz ust. 2  równoznaczne jest z żądaniem jej natychmiastowego rozwiązania.
 4. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3  oraz ust. 2  w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych bądź podobnych.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4 wiąże się z obowiązkiem zapłaty po stronie Klienta. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi określona zostaje najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na tę usługę. 
 6. Zapłata wynagrodzenia, o którym stanowi ust. 6 następuje z wykorzystaniem mechanizmu płatności tzw. szybkich przelewów lub płatności kartą płatniczą (usługi płatnicze) dostarczanej przez profesjonalny podmiot. 
 7. Za prawidłowe działanie usługi płatniczej odpowiada profesjonalny podmiot ją dostarczający.
 8. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usługi wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania tą umową, Usługodawca informuje użytkownika w sposób jasny i zrozumiały adekwatnie do art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Klient ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia Umowy wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 11. Dla wykonania tego uprawnienia wystarczające jest, by przed upływem terminu 14 dni Klient wysłał listownie lub mailowo Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od danej umowy. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta, Usługodawca niezwłocznie potwierdza, przynajmniej mailowo, otrzymanie tego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje niezwłocznym obowiązkiem zwrotu przez usługodawcę zapłaconego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11.
 10. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o czym stanowi ust. 10, w przypadku, gdy usługa zostanie w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez usługodawcę, użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku jednak, gdy usługa nie zostanie w pełni wykonana, a Klient w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to obowiązek zapłaty przez niego za spełnione przez Usługodawcę świadczenie dotyczy wykonanej części świadczenia (proporcjonalnie do wykonanej części usługi, z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia). Ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie.
 11. Klient może także złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4), przy czym po jej zawarciu zastosowanie w takim przypadku znajdują ogólne zasady wynikające z przepisów o zleceniu zawarte w Kodeksie cywilnym.
 12. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na podany w koncie adres e-mail.

§ 5.
Rejestracja w Serwisie

 1. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności i Usług Serwisu wymaga rejestracji poprzez założenie Konta i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. 
 4. Rejestracja Konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z Usług i funkcjonalności Serwisu są  bezpłatne.
 5. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji, co wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego „check box”.
 6. Założenie Konta oraz zaznaczenie odpowiedniego „check box” jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego treść.
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio przy rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 9. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Administratora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 10. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 6.
Zamówienia na Usługi

 1. Klient może składać Zamówienia na Usługi, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 4) przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://educat.study/pl/.
 2. Treści prezentowane na stronach Serwisu (takie jak: cenniki, reklamy, ogłoszenia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 3. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://educat.study, dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.
 5. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Aby sfinalizować zamówienie, Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
 8. Klient ma możliwość wyboru następujących metod płatności:
  1. Płatność kartą kredytową i kartą debetową,
  2. Płatność online usługą BLIK lub Przelewy24 za pośrednictwem operatora PayU S.A. (www.PayU.pl).
 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług, oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 7.
Wymagania techniczne. Przerwa Techniczna

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
  1. posiadanie Urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome w wersji 108.0.5359.125  lub nowszej,
  2. aktywacja konta w Systemie.
 1. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania Urządzeń lub systemów operacyjnych niespełniających wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Serwisu do danych z serwerów Serwisu był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu. 
 3. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Serwisie.  

§ 8.
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
 • informowania Usługodawcy o wszelkich usterkach Serwisu;
 • niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
 • niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 • nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis;
 • niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Serwisie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Użytkownika nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
 • niezamieszczania treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;
 • nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • nienagrywania lub publikowania poszczególnych spotkań z Dostawcami odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
 • wykorzystywania danych osobowych Dostawców w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 • nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 • dokonania oceny po skorzystaniu z danej Usługi w ramach korzystania z Serwisu;
 • odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;

§ 9.
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do:
 • zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;
 • wybrania Dostawców realizujących Usługi z zachowaniem należytej staranności. Usługodawca  dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Dostawców. 
 1. Usługodawca ma prawo do:
 • przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;
 • wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;
 • zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

§ 10.
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany: w przebiegu, formie i zasadach rekrutacji oraz dostępności i kosztach uczestnictwa w kursach oferowanych przez uniwersytety; za zmiany dotyczące dotacji rządowych i stypendiów oferowanych przez podmioty niezależne od usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie Usług ma charakter umowy starannego działania, w związku z czym Usługodawca nie odpowiada za rezultat założony przez Klienta np. uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu czy przyjęcie na uczelnie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Dostawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. 

§ 11.
Kontakt z Serwisem

 1. Adres Usługodawcy:  02-704 Lublin, ul. Skromna 5/5
 2. Adres e-mail Usługodawcy: info@educat.study
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 534 317 466
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 32 1140 2004 0000 3502 8073 2480
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 12.
Własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich i majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów dostępnych w Serwisie.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 13.
Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: EduCat Sp. z.o.o , 02-777 Warszawa, Al. KEN 93 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@educat.study
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Usługodawca najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Usługodawca poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, Użytkownik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 14.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Wynajmującym, 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wynajmującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), 
 6. Konsument może wystąpić na drogę postępowania sądowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 15.
Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO – Wynajmujący informuje, iż:
 2. Administratorem danych osobowych jest EduCat Sp. z o.o., adres ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: info@educat.study
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Załączniku nr 1.

§ 16.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Umowy zawierane poprzez Serwis  zawierane są w języku polskim.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

Załącznik 1: Polityka prywatności

§ 1.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres: adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin , KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.

§ 2.
Cele przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 1. rejestracji Konta,
 2. realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie na podstawie Regulaminu
 3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, 
 4. umożliwienia dochodzenia ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 5. marketingu usług i produktów własnych Administratora 

§3.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail.

§4.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda na przetwarzanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wyrażona poprzez zarejestrowanie się do Serwisu w postaci zaznaczenie odpowiedniego „check box” – dla celu rejestracji Konta, 
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również w celu realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisu na podstawie Regulaminu oraz marketingu usług i produktów własnych Administratora 

§5.
Okres przetwarzania danych

      Dane osobowe będą przetwarzane w odniesieniu do: 

 1. przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, 
 2. przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, adres – e mail, w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również w celu realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie na podstawie Regulamin – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zatem nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przysługiwał,

§ 6.
Uprawnienia

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do przenoszenia danych, 
 4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@educat.study lub pisemnie na ww. adres: Al. KEN 93, 02-777 Warszawa.

    § 7.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

§8.
Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (w przypadku jego wskazania),  jest niezbędne do korzystania z Serwisu. 

§9.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

       Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Pliki cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

“sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: 

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Załącznik 2: Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Miejscowość, data

………………………………………

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług ………………………………..……

 

Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

Załącznik 1: Polityka prywatności

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON: 385301298.

§ 2

Cele i podstawy przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu rejestracji użytkownika oraz korzystania przez użytkownika z aplikacji. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do przeprowadzeniu procesu rejestracji i korzystania z aplikacji, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych. 

§ 3

Okres przechowywania danych

Wszelkie dane przechowujemy w okresie posiadania konta użytkownika w ………………… Dane te mogą być przechowywane dłużej wtedy, gdy przepisy szczególne nas do tego zobowiązują. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane te przechowywane są do czasu cofnięcia tej zgody. Jeżeli klient nie posiada konta użytkownika w sklepie, wówczas dane są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

§ 4

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych klientów osobom trzecim, w szczególności nie handlujemy tymi danymi. Możemy przekazywać dane osobowe klienta bez jego zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania łączących nas z klientem umów, tj. m.in. dla celów obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem serwisu.

§ 5

Uprawnienia użytkownika

W każdej chwili klient może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy administratora. Klient może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, klientowi przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili klient może zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez administratora. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Pliki cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Załącznik 2: Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Miejscowość, data

………………………………………

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług ………………………………..……

 

Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

Regulamin serwisu internetowego dla Dostawców

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy EduCat, dostępny pod adresem internetowym https://educat.study/, prowadzony jest przez Spółkę Educat Sp. z o.o., adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON: 385301298.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Dostawców i określa zasady i tryb nawiązywania współpracy ze Spółką EduCat Sp. z o.o.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://educat.study/pl/, w sposób umożliwiający Dostawcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia zapisane wielką literą, niezależnie od liczby, przyjmują następujące definicje:

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. Usługodawca/ Administrator serwisu- Educat sp. z o.o., adres: adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por nr KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON 385301298, kapitał zakładowy: 44 000,00 zł,
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem dokonująca zakupu usługi za pośrednictwem Serwisu,
  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi,
  5. Dostawca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  realizująca we własnym imieniu Usługi z ramienia Usługodawcy na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zlecenia zawartej z Usługodawcą,
  6. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym http://educat.study.
  7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej
  8. Umowa zlecenia – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą na potrzeby realizacji Usług na rzecz Klientów.
  9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
  10. Konto Klienta – konto Klienta w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
  11. Konto Dostawcy – konto Dostawcy w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Dostawcę 
  12. Formularz rejestracji Dostawcy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Dostawcy.
  13. Ankieta onboardingowa – ankieta, w której Dostawca określa ceny świadczonych przez niego Usług i precyzuje, które Usługi będzie wykonywać na zlecenie Usługodawcy w ramach Umów zlecenia.
  14. Rekruter– podmiot, któremu Usługodawca przyznał uprawnienia do pozyskiwania Dostawców.
  15. Dane Osobowe: wprowadzone przez Dostawcę informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie rejestracji Konta w Serwisie oraz w toku jego użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  16. Przerwa techniczna: czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwerów Serwisu, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług,
  17. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Dostawca oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Dostawca lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Dostawcy lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem. 
 • Urządzenie: mobilne urządzenie elektroniczne (typu komputer), umożliwiające Dostawcy korzystanie z Serwisu.

§ 3.
Usługi

 1. Z wykorzystaniem Serwisu świadczone są następujące usługi:
  1) zapoznania się z treściami i materiałami związanymi z oferowanymi w Serwisie usługami:
  a) doradczymi, mającymi na celu udzielenie pomocy w doborze ścieżki kariery zawodowej, w tym wyboru uczelni / szkoły/ kierunku studiów/ programu licealnego, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji Klienta.
  b) doradczymi, mającymi na celu udzielenie pomocy w zakresie procesu aplikacyjnego na studia, w tym przygotowaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
  c) edukacyjnymi mających na celu przygotowywanie Klienta do egzaminów,
  d)
  usług pośrednictwa w doborze uczelni / szkoły,
  dalej jako „Usługi”
  2) wypełnienia Formularza rejestracyjnego.
  3) założenia Konta.
  4) zakupu Usługi.
 2. W ramach Serwisu świadczone są również usługi marketingowe i reklamowe na rzecz uczelni / szkół.

§ 4.
Zawarcie i rozwiązanie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
  1. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób,
  2. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) – z momentem rozpoczęcia wprowadzania danych do Formularza kontaktowego oraz Ankiety onboardingowej,
  3. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) – z momentem otrzymania przez dostawcę potwierdzenia od Usługodawcy o założeniu Konta,
  4. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 4) – z momentem z momentem otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia złożenia Zamówienia.
  5. w zakresie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób.
 1. Dostawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz ust. 2 w każdym czasie bez podania, co pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez strony.
 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanej w zakresie usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3  oraz ust. 2 jest bezpłatne.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3  oraz ust. 2  równoznaczne jest z żądaniem jej natychmiastowego rozwiązania.
 4. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3  oraz ust. 2  w przypadku naruszenia przez Dostawcę regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych bądź podobnych.

  § 5.
Rejestracja w Serwisie

 1. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Świadczenie przez Dostawcę Usług w ramach asortymentu Serwisu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, akceptacji Regulaminu w postaci zaznaczenia odpowiedniego „check box” oraz zawarciu Umowy zlecenia z Usługodawcą.
 2. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji dla Dostawców, co wymaga podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, email, numer telefonu, stopień studiów, kraj studiów, uczelnia, kierunek studiów, zakres udzielanej pomocy, dziedziny, data urodzenia, adres, język prowadzenia zajęć.
 3. Dostawca w Formularzu rejestracyjnym dla Dostawcy określa, które Usługi chce realizować w Serwisie.
 4. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 5. Założenie Konta oraz zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego treść.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 6.
Nawiązanie współpracy

 1. Poprzez założenie Konta i zaakceptowanie Regulaminu, Dostawca wyraża zgodę na kontakt przez Rekrutera Usługodawcy w celu weryfikacji Konta Dostawcy i dopełnienia formalności  związanych nawiązaniem współpracy.
 2. Rekruter z ramienia Usługodawcy przeprowadza rozmowę rekrutacyjną, na podstawie której podejmowana jest decyzja o nawiązaniu współpracy z Dostawcą.
 3. O decyzji, o której mowa w ust. 2 powyżej Dostawca zostaje poinformowany poprzez podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 4. Dostawca po przejściu etapu rekrutacji ma obowiązek wypełnienia Ankiety Onboardingowej. Brak wypełnienia Ankiety Onboardingowej równoznaczny jest z brakiem weryfikacji Konta i przejścia do etapu podpisania umowy z Usługodawcą.
 5. Konto Dostawcy w Serwisie weryfikowane jest po wypełnieniu formalności, tj. podpisaniu umowy zlecenia o charakterze prowizyjnym, regulującej zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą.
 6. Dostawca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio przy Rejestracji. Dostawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego bezpośrednio.
 7. Dostawca może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 7.
Wymagania techniczne. Przerwa Techniczna

 1. Do korzystania przez Dostawcę z Serwisu, niezbędne są:
  1. posiadanie Urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji Google Chrome w wersji 108.0.5359.125  lub nowszej,
  2. aktywacja konta Systemie.
 1.  Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Serwisu do danych z serwerów Serwisu był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu. 
 3. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Serwisie.  

§ 8.
Wynagrodzenie Dostawcy

 1. Ceny podane w Serwisie za poszczególne Usługi są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Wynagrodzenie Dostawy i warunki płatności za zrealizowane Usługi ustalone są w Umowie zlecenia. Dodatkowo, wynagrodzenie za daną Usługę, jest określane każdorazowo przez Dostawcę w Ankiecie Onboardingowej. Każda zmiana wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy zlecenia.
 3. Za zrealizowane przez Dostawcę Usługi uznaje się Usługi, które Dostawca oznaczył w Serwisie jako zakończone.
 4. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadzie prowizyjnej za zrealizowaną Usługę wykupioną przez Klienta u danego Dostawcy poprzez Formularz Zamówienia w Serwisie.
 5. Wynagrodzenie za zrealizowane Usługi wypłacane jest na rachunek bankowy Dostawcy podany w Umowie.
 6. Wynagrodzenie płatne jest do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowany bądź przekroczony został target wypłaty określony w Umowie.

§ 9.
Prawa i obowiązki Dostawcy

 1. Dostawca zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
 • informowania Usługodawcy o wszelkich usterkach Serwisu;
 • niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
 • niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Serwisie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Dostawcy nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • realizowania Usług w sposób nieuciążliwy dla oraz dla Spółki z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich przysługujących praw;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
 • niezamieszczania treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym mogącymi naruszyć dobra Usługodawcy;
 • nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu;
 • anulowania bądź przekładania spotkań z Klientami w przypadku braku możliwości realizacji spotkania. Przełożenie lub odwołanie spotkania ze strony Dostawcy oznacza brak pobrania opłaty za usługę z konta Użytkownika.
 1.     Dostawca ma prawo do:
 • nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 • ustalania dostępności na spotkania z Użytkownikami 
 • wglądu w raport dotyczący wynagrodzenia Dostawcy
 1.   Dostawca nie jest uprawniony do:
 • nagrywania lub publikowania poszczególnych spotkań z Klientami odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Usługodawcy i Klienta;
 • wykorzystywania danych osobowych  Klientów w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie
 • zawierania relacji biznesowych poza Serwisem z Klientami pozyskanymi dzięki Usługodawcy w trakcie obowiązywania Umowy zlecenia.

§ 10.
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do:
 • zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;
 • naprawy błędów w Serwisie zgłaszanych przez Dostawcę, które zakłócają realizację usług;
 • działań marketingowych mających na celu zapewnienie Użytkownikom korzystających z Serwisu educat.study;
 • dostarczania materiałów i szkoleń dla Dostawców niezbędnych z punktu realizacji usług.
 1. Administrator ma prawo do:
 • przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na Przerwę Techniczną albo ze względu na działanie siły wyższej;
 • wysyłania na adres e-mail danego Dostawcy wszelkich komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;
 • wysyłania na adres e-mail danego Dostawcy komunikatów dotyczących nowych Klientów;
 • zablokowania Konta Dostawcy, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu;
 • zablokowania cen na koncie Dostawcy w celu weryfikacji danych i podpisania Aneksu do Umowy zlecenia.

§ 11.
Odpowiedzialność Administratora

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Dostawcy. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Dostawcy, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Dostawcę, w szczególności w przypadku naruszenia przez Dostawcę praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. 

§ 12.
Własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich i majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów dostępnych w Serwisie.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabroniony.

§ 13.
Reklamacje

 1. Dostawca, będący Konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: EduCat Sp. z.o.o , 02-777 Warszawa, ul. Leonida Teligi ⅝ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@educat.study.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Dostawcy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 1. Usługodawca najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Dostawcę o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Usługodawca poinformuje Dostawcę o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę konieczności uzupełniania reklamacji przez Dostawcy, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Dostawcą.
 2. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, Dostawca może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Usługodawca poinformuje Dostawcę o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę konieczności uzupełniania reklamacji przez Dostawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Dostawcą.

§ 14.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Dostawcę będącego Konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Wynajmującym, 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wynajmującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), 
 6. Konsument może wystąpić na drogę postępowania sądowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 15.
Kontakt z Serwisem

 1. Adres Usługodawcy:  02-704 Lublin, ul. Skromna 5/5
 2. Adres e-mail Usługodawcy: info@educat.study
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 534 317 466
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 32 1140 2004 0000 3502 8073 2480
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 16.
Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO – Wynajmujący informuje, iż:
 2. Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON: 385301298.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: info@educat.study
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Załączniku nr 1.

§ 17.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Dostawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

Załącznik 1: Polityka prywatności

 

§ 1.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres: adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS 0000823257 NIP 9662136157, REGON 385301298.

§ 2.
Cele przetwarzania

Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są w celu:

 1. rejestracji Konta,
 2. realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie na podstawie Regulaminu
 3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, 
 4. umożliwienia dochodzenia ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 5. marketingu usług i produktów własnych Administratora 

§3.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu obejmują: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e- mail, ________

§4.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda na przetwarzanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wyrażona poprzez zarejestrowanie się do Serwisu w postaci zaznaczenie odpowiedniego „check box” – dla celu rejestracji Konta, 
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również w celu realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisu na podstawie Regulaminu oraz marketingu usług i produktów własnych Administratora 

 

§5.
Okres przetwarzania danych

      Dane osobowe będą przetwarzane w odniesieniu do: 

 1. przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, 
 2. przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, adres – e mail, w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również w celu realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie na podstawie Regulamin – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zatem nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przysługiwał.

 

§ 6.
Uprawnienia

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do przenoszenia danych, 
 4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu  skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@educat.study lub pisemnie na ww. adres: Al. KEN 93, 02-777 Warszawa.

 

§ 7.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

 

§8.
Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (w przypadku jego wskazania), ________, jest niezbędne do korzystania z Serwisu. 

 

§9.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

 

       Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Pliki cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

“sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: 

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Załącznik 2: Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Miejscowość, data

………………………………………

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług ………………………………..……

 

Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

Załącznik 1: Polityka prywatności

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Educat Sp. z o.o., adres: ul. Skromna 5/5, 20- 704 Lublin, KRS: 0000823257 NIP: 9662136157, REGON: 385301298.

§ 2

Cele i podstawy przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu nawiązania współpracy i realizacji podstanowień zawieranej umowy z Dostawcą oraz korzystania z aplikacji. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do przeprowadzeniu procesu rejestracji i korzystania z aplikacji, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych. 

§ 3

Okres przechowywania danych

Wszelkie dane przechowujemy w okresie posiadania konta Dostawcy w ………………… Dane te mogą być przechowywane dłużej wtedy, gdy przepisy szczególne nas do tego zobowiązują. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane te przechowywane są do czasu cofnięcia tej zgody. Jeżeli Dostawca nie posiada aktywnego konta, wówczas dane są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. 

§ 4

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, w szczególności nie handlujemy tymi danymi. Możemy przekazywać dane osobowe Dostawcy bez jego zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym, tj. m.in. dla celów obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem serwisu.

§ 5

Pliki cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

§ 6

Uprawnienia użytkownika

W każdej chwili Dostawca może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy administratora. Dostawca może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych, przy czym cofnięcie udzielonych zgód równoważne jest z zakończeniem współpracy ze Spółką EduCat Sp. z o.o. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, dostawcy przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili dostawca może zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez administratora. Dostawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się tylko na podstawie zgody, Dostawca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.