Matura 2024 – CKE, data, zmiany, nowa matura, lista lektur

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia w Polsce
 6. >
 7. Matura 2024 – CKE,...

Do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu zaliczana jest matura. Każdego roku przystępuje do niej w Polsce tysiące młodych ludzi kończących naukę w szkole średniej. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, jeśli jednak zamierzasz kontynuować edukację na studiach wyższych, musisz do niego przystąpić. Maturę zdaje się na zakończenie szkoły średniej z materiału, który objęty jest programem nauczania – oczywiście obejmuje on wybrane przedmioty, obowiązkowo musisz przystąpić do zdawania jedynie trzech.

Jaka jest historia egzaminu maturalnego w Polsce?

Historia egzaminu maturalnego sięga w naszym kraju do roku 1812, wtedy to w szkołach departamentowych funkcjonujących na terenie Księstwa Warszawskiego został wprowadzony egzamin dojrzałości. W ramach reformy edukacji, której początki sięgają roku 1999 roku, został wprowadzony egzamin maturalny, który zastąpił tak zwaną starą maturę. Pojawienie się nowego egzaminu maturalnego zostało zaplanowane na rok 2002, terminu nie udało się jednak dotrzymać – został on przesunięty na rok 2005. Celem zmian było zastąpienie egzaminów wstępnych na studia, które nierzadko było mocno stresujące.

Matura jest egzaminem państwowym, za jego przeprowadzenie odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), nad którą pieczę sprawuje Minister Oświaty i Nauki. Do zadań Komisji należy między innymi przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych – to Komisja opracowuje zadania i arkusze egzaminacyjne. Ponadto ustala zasady oceniania rozwiązań poszczególnych zadań oraz ustala harmonogram matur. Egzamin maturalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej.

Samo słowo „matura” pochodzi od łacińskiego wyrazu „maturus”, który znaczy dojrzały – to dlatego w przeszłości maturę zamiennie nazywano egzaminem dojrzałości.

matura, cke matura, matura matematyka, angielski, polski
Historia egzaminu maturalnego sięga w naszym kraju do roku 1812, wtedy to w szkołach departamentowych funkcjonujących na terenie Księstwa Warszawskiego został wprowadzony egzamin dojrzałości.

Jak będzie wyglądała matura 2024?

Jeżeli do egzaminu maturalnego masz przystąpić w 2024 roku, to czekają Cię duże zmiany. Decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w 2024 roku matura zostanie przeprowadzona według nowych zasad. Zmiany obejmą nie tylko egzaminy pisemne, ale także ustne. Na skutek reformy przeprowadzonej w 2017 roku likwidacji uległy gimnazja, jednocześnie przywrócono czteroletnie licea i pięcioletnie technika – jeśli w 2024 roku będziesz kończyć jedną z tych szkół, możesz podejść do matury w formule z roku 2023. Do egzaminu maturalnego w nowym kształcie przystąpisz także wtedy, gdy jesteś uczniem szkoły artystycznej, która realizuje program czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub kończysz branżową szkołę drugiego stopnia na bazie ośmioletniej szkoły podstawowej.

Po zmianach wprowadzonych przez CKE matura pisemna z języka polskiego ma być oceniana łagodniej. Obniżone zostały także wymagania egzaminacyjne o dwadzieścia – dwadzieścia pięć procent oraz zmniejszono liczbę pytań jawnych na ustnej maturze z języka polskiego – zamiast dwustu dwudziestu siedmiu będzie ich tylko sto dziesięć. Zniknie też wymóg uzyskania minimum trzydziestu procent z egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W 2024 roku obowiązkowo musisz przystąpić w części ustnej matury do dwóch egzaminów: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Ponadto obowiązkowo musisz podejść do przynajmniej czterech egzaminów pisemnych – trzy z nich (język polski, matematykę, język obcy nowożytny) musisz zdawać na poziomie podstawowym, a jeden na rozszerzonym. Jeśli kończysz szkołę lub oddział dwujęzyczny, masz obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Jeżeli jesteś laureatem i finalistą olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, zostaniesz zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu – na świadectwie maturalnym otrzymasz najwyższym wynik.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną albo ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, możesz przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do Twoich możliwości i potrzeb. Takie dostosowanie formy bądź warunków matury przysługuje Ci jeśli jesteś osobą z autyzmem, zespołem Aspergera, słabowidzącą, niewidomą, słabosłyszącą, niesłyszącą, afazją. Pełną listę chorób uprawniających do zdawania matury w warunkach i formie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdziesz na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2024 – zmiany

Matura w formule 2023 odbędzie się w 2024 roku po raz drugi. W porównaniu z egzaminem maturalnym, który był przeprowadzany w poprzednich latach pojawią się pewne zmiany. Na egzaminie maturalnym z języka polskiego otrzymasz dwa arkusze egzaminacyjne, z których pierwszy będzie podzielony na dwie części:

Drugi arkusz przeznaczony będzie na wypracowanie, które będziesz musiał napisać na wybrany przez siebie temat. Do wyboru mieć będziesz dwa tematy, w wypracowaniu musisz uwzględnić dwa utwory literackie, w tym jeden znajdujący się na liście lektur obowiązkowych. Minimalna długość wypracowania to trzysta wyrazów. Uwaga! W informatorze dla maturzystów błędnie podano, że wypracowanie ma być długie przynajmniej na czterysta wyrazów.

Na napisanie egzaminu maturalnego z języka polskiego mieć będziesz na poziomie podstawowym dwieście czterdzieści minut, a na poziomie rozszerzonym dwieście dziesięć minut. Minimalna długość wypracowania na poziomie podstawowym to trzysta znaków, a na poziomie rozszerzonym – pięćset wyrazów. Z egzaminu na poziomie podstawowym możesz zdobyć sześćdziesiąt punktów, na rozszerzonym – trzydzieści pięć.

Inna będzie także ustna matura z polskiego. Na egzaminie będziesz losować zestaw, który będzie składał się z dwóch zadań – pierwsze z nich sprawdzi Twoją znajomość treści i problemów poruszanych przez lekturę obowiązkową, ta część zadania będzie opierała się na pytaniach z puli jawnej. W drugim zadaniu będziesz musiał omówić dzieło literackie lub inne dzieło sztuki na podstawie dołączonego do zadania tekstu bądź ilustracji.

Matematyka na nowej maturze

Zmiany dotyczą nie tylko języka polskiego, inna będzie również matura z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na usunięcie na poziomie podstawowym zadań, za które można było uzyskać pięć albo sześć punktów. W ich miejsce wprowadzonych zostanie więcej zadań, za rozwiązanie których możesz zdobyć jeden lub dwa punkty. Będzie też więcej zadań otwartych oraz pojawiają się całkiem nowe typy. Jeśli zdecydujesz się zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, to do rozwiązania mieć będziesz tylko zadania otwarte, w arkuszu nie będzie też zadań z zakodowaną odpowiedzią oraz zadań wielokrotnego wyboru.

Na rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie podstawowym mieć będziesz sto osiemdziesiąt minut – za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zamkniętych otrzymasz dwadzieścia dziewięć punktów, a za zadanie otwarte – siedemnaście punktów. Maksymalna liczba punktów, które możesz zdobyć to czterdzieści sześć punktów. Na egzamin na poziomie rozszerzonym również przeznaczono sto osiemdziesiąt minut, liczba zadań, z którymi musisz zmierzyć się w tym czasie to dziesięć-czternaście, a maksymalna liczba punktów do zdobycia to pięćdziesiąt.

Egzamin maturalny z nowożytnych języków obcych w 2024 roku

Jak już wspominaliśmy, na maturze w 2024 roku musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego – zdasz go, jeśli uzyskasz minimum trzydzieści procent punktów. W 2024 roku na maturze z języka obcego nowożytnego pojawią się zadania otwarte – sprawdzana będzie nie tylko znajomość gramatyki i leksyki, ale także rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych. Czas trwania egzaminu to sto dwadzieścia minut, a maksymalna liczba punktów, które możesz zdobyć to sześćdziesiąt – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zdając maturę w 2024 roku będzie Cię czekał także ustny egzamin z języka obcego, maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi w tym przypadku osiemnaście – wystarczy, że uzyskasz przynajmniej trzydzieści procent, a egzamin zostanie Ci zaliczony.

Biologia Poznań

Egzamin maturalny z innych przedmiotów

Na maturze z pozostałych przedmiotów nie zaszły zbyt wielkie zmiany. Zmienione zostały zasady oceniania zadań z historii na poziomie rozszerzonym, zmniejszono też minimalną liczbę wyrazów z wypracowania z tego przedmiotu – od 2024 roku wystarczy, że napiszesz wypracowanie z historii na trzysta wyrazów. Z kolei egzamin z informatyki (na poziomie rozszerzonym) będzie składał się tylko z jednej części. Wśród zadań z biologii, geografii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym pojawi się więcej tych, które sprawdzają wiadomości z różnych działów w oparciu o wspólny materiał źródłowy. Jeśli chcesz zdawać maturę z wiedzy o społeczeństwie, nie będziesz już musiał pisać wypracowania – zastąpią go dwie dłuższe wypowiedzi pisemne, jedna z nich ma mieć formę pisma formalnego, na przykład pozwu.

Matura 2024 – terminy

Jako abiturient z pewnością chcesz wiedzieć kiedy matura 2024 będzie miała miejsce. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała już termin i harmonogram matur na rok 2024. Zgodnie z nim matury ustne odbędą się w dniach od siódmego do dwudziestego piątego maja – oczywiście z wyjątkiem 11 i 12 maja – sobota i niedziela. W 2024 roku egzaminy maturalne będą odbywać się w dwóch formułach: 2015 i 2023. Dla obu z nich CKE ustaliła takie same terminy. Dokładny harmonogram matur przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek)

W tym dniu o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

8 maja (środa)

Godzina 9.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym;

Godzina 14.00 – o tej godzinie rozpoczną się egzaminy z języka kaszubskiego, łacińskiego, łemkowskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.

9 maja (czwartek)

O godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy), a o godzinie 14. 00 zaczną się egzaminy z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym.

10 maja (piątek)

Godzina 9.00WOS na poziomie rozszerzonym. Godzina 14.00 – egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym oraz z tego są samego języka na poziomie dwujęzycznym.

13 maja (poniedziałek)

Godzina 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);

Godzina 14.00 – filozofia na poziomie rozszerzonym.

14 maja (wtorek)

O godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym, a o godzinie 14.00 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja (środa)

Godzina 9.00 – matura z matematyki poziom rozszerzony;

Godzina 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja (czwartek)

Godzina 9.00 – chemia (poziom rozszerzony);

Godzina 14.00 – historia muzyki na poziomie rozszerzonym.

17 maja (piątek)

Godzina 9.00 to czas rozpoczęcia egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14.00 rozpocznie się egzamin z języka mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

20 maja (poniedziałek)

W tym dniu o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a o godzinie 14.00 z języka mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

21 maja (wtorek)

Godzina 9.00 – egzamin z historii na poziomie rozszerzonym;

Godzina 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

22 maja (środa)

 

O godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z informatyki (poziom rozszerzony), a o godzinie 14.00 z historii sztuki na poziomie rozszerzonym.

 23 maja (czwartek)

Godzina 9.00 – fizyka( poziom rozszerzony);

Godzina 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

 Egzaminy ustne odbędą się w dniach od 11 do 16 maja ( z wyjątkiem 12 maja) oraz w dniach od 20 do 25 maja. Jeżeli z ważnych przyczyn nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu w podstawowym terminie, CKE wyznaczyła termin dodatkowy: maturę będziesz mógł zdawać od 3 do 17 czerwca.

Na ogłoszenie wyników matur przyjdzie czekać dość długo – zostało to zaplanowane na 9 lipca. Będziesz mógł je sprawdzić w systemie ZIU już od godziny 8.30. 20 sierpnia o godzinie 9.00 rozpoczną się poprawkowe egzaminy pisemne, a 21 sierpnia egzaminy ustne. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 10 września 2024 roku. Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu dojrzałości, masz prawo złożyć odwołanie – masz na to sześć miesięcy od dnia, w którym otrzymałeś wyniki matury.

Matura 2024 - wymagania

W przypadku wymagań egzaminacyjnych nie zaszły większe zmiany. Aby zdać egzamin maturalny, musisz przystąpić do trzech przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym i uzyskać z nich przynajmniej trzydzieści procent oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym drugim przypadku został zniesiony próg zdawalności.

Jeśli chcesz w maju przystąpić do egzaminu dojrzałości, musisz złożyć deklarację maturalną, w której znajdą się informacje o tym, jaki przedmiot chcesz zdawać na poziomie rozszerzonym. Wstępną deklarację musisz wypełnić i złożyć u dyrektora w terminie do trzydziestego września 2023 roku. Swoją decyzję możesz jeszcze zmienić – na złożenie ostatecznej deklaracji masz czas do siódmego lutego 2024 roku.

Egzamin maturalny w 2024 roku odbędzie się w dwóch formułach. Do egzaminu w formule 2015 będziesz mógł przystąpić, jeśli kończysz edukację w trzyletnim liceum bądź czteroletnim technikum. Jeżeli będziesz absolwentem czteroletniego liceum albo pięcioletniego technikum, przystąpisz do egzaminu dojrzałości w formule 2023.

Lektury obowiązkowe matura 2024 – lista

Bez znajomości konkretnych utworów literackich nie masz szansy na zdanie zarówno pisemnej, jak i ustnej matury z języka polskiego. To do ich treści odwoływać się bowiem będzie nie tylko temat wypracowania, ale także wszystkie zadania i polecenia. Lista lektur obowiązkowych różni się w zależności od tego, czy zamierzasz zdawać polski na poziomie podstawowym czy rozszerzonym. Lista lektur na poziomie podstawowym jest dość długa, obejmuje trzydzieści pięć pozycji. Znalazły się na niej takie utwory, jak:

 • Biblia (fragmenty Apokalipsy świętego Jana, Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów i Pieśni nad Pieśniami);
 • „Mitologia” Jana Parandowskiego;
 • „Antygona” Sofoklesa;
 • „Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty);
 • „Kronika Polska” Galla Anonima (fragmenty);
 • „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego;
 • „Makbet” Wiliama Szekspira;
 • „Konrad Wallenrod” oraz „Dziady część III” Adama Mickiewicza;
 • „Lalka” Bolesława Prusa.

Ponadto na liście tej znalazły się też takie utwory, jak między innymi: fragmenty „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska, fragmenty „Boskiej komedii” Dante Alighieri, „Skąpiec” Moliera, „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Zbrodnia i kara”Fiodora Dostojewskiego, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, opowiadania „Ludzie, którzy szli” i „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego, „Tango” Sławomira Mrożka. Pisząc wypracowanie na egzaminie z języka polskiego, możesz odwoływać się nie tylko do tych lektur, ale także do tych, które zostały ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego.

Jeśli chcesz zdawać maturę z polskiego na poziomie rozszerzonym, musisz przeczytać i poznać treść także innych lektur. Lektury obowiązkowe matura 2024 na poziomie rozszerzonym  to lista obejmująca siedemnaście pozycji. Są to:

 • „Odyseja” Homera (fragmenty);
 • „Państwo” Platona (fragmenty);
 • „Summa teologiczna” świętego Tomasza z Akwinu (fragmenty);
 • „Hamlet” Williama Szekspira;
 • „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego;
 • „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego;
 • „Noc listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego.

Decydując się na zdawanie matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, powinieneś przeczytać także takie lektury, jak między innymi: „Wyznania” świętego Augustyna (fragmenty), „Proces” Franza Kafki (fragmenty), „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, „Szewcy” Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Ponadto powinieneś przeczytać przynajmniej jedną powieść realistyczną lub naturalistyczną – do wyboru masz „Ojca Goriot” Honore de Balzac, „Klub Pickwicka” Charlesa Dickensa, „Martwe dusze” Mikołaja Gogola i „Panią Bovary” Gustawa Flauberta.

Jest jeszcze lista lektur obowiązkowych zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego, które nie zostały ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych, ale są wskazane w podstawie programowej i do których możesz się odwołać, pisząc wypracowanie. Lektury te dla poziomu podstawowego to między innymi:

 • „Romeo i Julia” Wiliama Szekspira;
 • wybrane satyry Ignacego Krasickiego;
 • wybrane ballady Adama Mickiewicza, w tym „Romantyczność”;
 • „Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa;
 • „Droga donikąd” Józefa Mackiewicza (fragmenty).

Na liście lektur obowiązkowych nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego są między innymi: „Chmury”Arystofanesa, fragmenty „Eneidy” Wergiliusza, fragmenty utworu „Gargantua i Pantagruel” Francois Rabelais, „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego.

matura, matura cke, matura polski
Bez znajomości konkretnych utworów literackich nie masz szansy na zdanie zarówno pisemnej, jak i ustnej matury z języka polskiego. To do ich treści odwoływać się bowiem będzie nie tylko temat wypracowania, ale także wszystkie zadania i polecenia. Jedną z lektur obowiązkowych jest "Lalka" Bolesława Prusa.

Pytania jawne na ustną maturę z języka polskiego

W trakcie przygotowań do ustnej matury z języka polskiego powinieneś zapoznać się z listą tak zwanych pytań jawnych. Pytania jawne matura 2024 to wykaz, który zawiera sto dziesięć pytań i poleceń odnoszących się do utworów literackich, których znajomość jest wymagana od każdego ucznia przystępującego do egzaminu dojrzałości. Na egzaminie ustnym z języka polskiego możesz się więc spodziewać między innymi takich pytań, jak:

 • Człowiek w obliczu cierpienia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Pytanie to odnosi się oczywiście do Biblii.
 • Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Prawa boskie a prawa ludzkie. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literacka przestroga przed upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pełny zestaw pytań jawnych na egzamin maturalny w 2024 roku znajdziesz na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2024 – zmiany

12 maja 2022 roku została zmieniona ustawa o systemie oświaty, wraz z nowelizacją pojawiły się zmiany w egzaminie dojrzałości. Teraz nowa matura wygląda więc trochę inaczej. Zgodnie z nowymi zasadami zdasz maturę, jeśli:

 • Otrzymasz z każdego przedmiotu obowiązkowego przynajmniej trzydzieści procent punktów możliwych do zdobycia. Taki wynik musisz uzyskać z języka polskiego, matematyki i języka obcego zdawanych w formie pisemnej na poziomie podstawowym oraz z ustnego egzaminu z polskiego i języka obcego – tutaj poziom nie jest określony;
 • Przystąpisz do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Jeśli chcesz zdać maturę, w 2024 roku w części pisemnej obowiązuje:

 • Język polski na poziomie podstawowym.
 • Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Jeżeli jesteś absolwentem szkoły lub oddziału dwujęzycznego, aby zdać maturę musisz przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.
 • Matematyka na poziomie podstawowym;
 • Dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym.

W części ustnej będziesz zdawać tylko przedmioty – język polski i język obcy nowożytny – ich poziom nie został określony. Masz również prawo przystąpić do egzaminów z pięciu przedmiotów dodatkowych – będziesz je zdawać w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym. Możesz wybrać między innymi: biologię, chemię, fizykę, filozofię, geografię, historię, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie. Na poziomie rozszerzonym możesz zdawać także matematykę i język polski.

Pamiętaj, że nawet wtedy, gdy z jednego z obowiązkowych przedmiotów nie uzyskasz wymaganych trzydziestu procent, wciąż masz szansę na otrzymanie świadectwa maturalnego w 2024 roku – wystarczy, że przystąpisz do egzaminu poprawkowego, który jest organizowany w sierpniu. Jeśli nie zdasz matury z więcej niż jednego przedmiotu, będziesz mógł ponownie podejść do niej dopiero w następnym roku. W przypadku oblanej matury dostaniesz tylko informację o uzyskanych wynikach. Data matury 2024 została już ustalona, egzaminy maturalne odbędą się w dniach od siódmego do 25 maja – jest to termin główny. Dla tych, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych (należy to udokumentować) nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym został wyznaczony dodatkowy w dniach od 3 do 17 czerwca. Na zdawania matury w czerwcu musisz uzyskać zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 20 (część pisemna ze wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym) i 21 sierpnia (część ustna z języka polskiego, języków obcych nowożytnych i języków mniejszości narodowych).

Wyniki matur, zarówno tych zdawanych w terminie głównym, jak i dodatkowym, zostaną ogłoszone dziewiątego lipca, zaś 9 września znane będą wyniki egzaminów poprawkowych. Swoje wyniki sprawdzisz, logując się w systemie ZIU – jest to internetowy portal, który uruchomiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dane niezbędne do zalogowania w systemie otrzymasz w szkole.

Jeśli jesteś uczniem klasy maturalnej, pamiętaj, że do końca września (w tym roku możesz to zrobić do drugiego października) musisz złożyć wstępną deklarację, z których przedmiotów dodatkowych chcesz zdawać maturę. Na złożenie ostatecznej deklaracji masz czas do lutego – jeśli jej nie złożysz, wiążąca będzie deklaracja wstępna. Pamiętaj, że na różnych uczelniach podczas rekrutacji pod uwagę brane są różne przedmioty, zanim wypełnisz deklarację sprawdź, jakie musisz wybrać, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów.

matura, matura cke, matura matematyka, angielski, polski
Matura w formule 2023 odbędzie się w 2024 roku po raz drugi. W porównaniu z egzaminem maturalnym, który był przeprowadzany w poprzednich latach pojawią się pewne zmiany.

Matura – matematyka, polski, angielski

Język polski jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na maturze. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9.00 7 maja 2024 roku. Termin dodatkowy został ustalony na 3 czerwca 2024 roku, a poprawkowy 20 sierpnia 2024 roku. Język polski możesz zdawać nie tylko na poziomie podstawowym, ale także rozszerzonym – masz możliwość wybrania go jako przedmiotu dodatkowego. Matura z polskiego na poziomie podstawowym w formule 2015 trwać będzie sto siedemdziesiąt minut, a na napisanie egzaminu w formule 2023 mieć będziesz dwieście czterdzieści minut. W formule 2015 do zdobycia jest maksymalnie siedemdziesiąt punktów. Za wypracowanie możesz dostać maksymalnie pięćdziesiąt punktów, za część pierwszą, w której jest dziesięć – trzynaście zadań (przede wszystkich otwartych) możesz uzyskać maksymalnie dwadzieścia punktów. Jeśli będziesz zdawać maturę w formule 2023, to maksymalnie możesz otrzymać sześćdziesiąt punktów –  z części pierwszej obejmującej język polski w użyciu do zdobycia jest dziesięć punktów, w części drugiej (tekst historyczno-literacki) – piętnaście. Za wypracowanie możesz otrzymać maksymalnie trzydzieści pięć punktów. Jeśli przystępujesz do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2015, musisz napisać wypracowanie składające się minimum z trzystu wyrazów, w formule 2023 wymagana liczba wyrazów wynosi dwieście pięćdziesiąt. Niezależnie od tego, w jakiej formule będziesz zdawać egzamin dojrzałości z polskiego czekają Cię do rozwiązania zarówno zadania otwarte, jak i wypracowanie.

W przypadku egzaminu z języka polskiego w formule 2015 na poziomie podstawowym została zwiększona liczba tematów rozprawki, z kolei w formule 2023 wykreślono część lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym, a niektóre przeniesiono z poziomu podstawowego na rozszerzony.

Matura z matematyki w 2024 roku

Zakres wymagań egzaminacyjnych na maturze z matematyki na poziomie podstawowym został ograniczony o około dwadzieścia pięć procent. Na rozwiązanie wszystkich zadań będziesz mieć sto osiemdziesiąt minut. Na egzaminie zmierzysz się zarówno z zadaniami otwartymi (będzie ich siedem – trzynaście), jak i zamkniętymi. Za poprawne rozwiązanie zadań otwartych do zdobycia jest maksymalnie czterdzieści sześć punktów, za zamknięte możesz uzyskać maksymalnie dwadzieścia dziewięć punktów. Matematykę możesz wybrać też jako dodatkowy przedmiot i zdawać ją na poziomie rozszerzonym. Matura rozszerzona z matematyki będzie przeprowadzana na podstawie ograniczonego zakresu wymagań podstawy programowej, nie będzie obowiązywał też próg zaliczenia.

Egzamin z matematyki w terminie głównym odbędzie się 8 maja 2024 roku o godzinie 9.00. Termin dodatkowy został wyznaczony na 4 czerwca 2024 r., a poprawkowy na 20 sierpnia 2024 roku. Aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym, wystarczy, że zdobędziesz trzydzieści procent punktów, które są możliwe do zdobycia. Jaki będzie próg zdawalności z matury 2024, oczywiście na ten moment nie wiadomo, w 2023 roku zdawalność z matematyki wyniosła osiemdziesiąt osiem procent. Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, podobnie jak z innych przedmiotów, zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku o godzinie 8.00, a egzaminów poprawkowych – 10 września 2024.

Na rozwiązanie wszystkich zadań z matematyki w formule 2015 przewidziano sto osiemdziesiąt minut, a w formule 2023 – sto siedemdziesiąt. Na egzaminie w formule 2023 znajdzie się siedem – trzynaście zadań otwartych i dwadzieścia dziewięć zamkniętych. Z kolei w formule 2015 zadań otwartych będzie siedem, a zamkniętych dwadzieścia dziewięć. Za rozwiązanie zadań zarówno w formule 2015, jak i 2023 maksymalnie możesz uzyskać czterdzieści sześć punktów.

Podczas egzaminu z matematyki możesz korzystać z przyborów oraz materiałów pomocniczych. Na egzamin możesz zabrać:

 • Kalkulator prosty. Tak określa się ten, który wykonuje takie działania, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. CKE dopuszcza też korzystania z kalkulatora, który oblicza procenty lub pierwiastki kwadratowe.
 • Cyrkiel.
 • Linijkę.

Oczywiście musisz mieć przy sobie także długopis lub pióro z czarnym atramentem, pamiętaj, że ewentualne rysunki możesz wykonać tylko długopisem. Podczas egzaminu z matematyki możesz korzystać z opracowania „Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki” – opracowanie to musi Ci zapewnić szkoła. W tablicach znajdziesz wzory z siedemnastu najważniejszych zagadnień, które omawiane były na lekcjach matematyki. Jeśli będziesz zdawać maturę z matematyki w formule 2023, w tablicach znajdziesz między innymi:

 • logarytmy;
 • ciągi;
 • pierwiastki i potęgi;
 • wzory skróconego mnożenia.

Gdy przystępujesz do matury z matematyki w starej wersji, będziesz mógł korzystać z wzorów zawartych w opracowaniu „Wybrane wzory matematyczne”. W tablicach tych znajdziesz między innymi:

 • potęgi i pierwiastki;
 • geometrię analityczną;
 • logarytmy;
 • funkcję kwadratową;
 • rachunek prawdopodobieństwa;
 • ciągi.

W przypadku nowej matury, a więc tej zdawanej w formule 2023, ograniczona została między innymi liczba zadań na dowodzenie, usunięto zagadnienia dotyczące brył obrotowych oraz wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Z kolei zdając maturę w formule 2025, nie będziesz musiał mierzyć się między innymi z bryłami obrotowymi.

matura, matura cke, matura matematyka
Zakres wymagań egzaminacyjnych na maturze z matematyki na poziomie podstawowym został ograniczony o około dwadzieścia pięć procent. Na rozwiązanie wszystkich zadań będziesz mieć sto osiemdziesiąt minut. Na egzaminie zmierzysz się zarówno z zadaniami otwartymi (będzie ich siedem – trzynaście), jak i zamkniętymi. Za poprawne rozwiązanie zadań otwartych do zdobycia jest maksymalnie czterdzieści sześć punktów, za zamknięte możesz uzyskać maksymalnie dwadzieścia dziewięć punktów.

Pisemna matura 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w poniedziałek  9 maja 2024 o godzinie dziewiątej rano. Termin dodatkowy wyznaczony został na poniedziałek 5 czerwca 2024 roku, a poprawkowego na wtorek 20 sierpnia 2024 roku. Wyniki poznasz 9 lipca lub 10 września – jeśli zdawałeś egzamin poprawkowy. Matura z angielskiego obejmować będzie:

 • rozumienie ze słuchu;
 • rozumienie czytania;
 • wypowiedź pisemną;
 • zadania, które polegać będą na rozumieniu środków językowych.

Do rozwiązania będziesz mieć zadania otwarte i zamknięte, za pierwsze możesz otrzymać od dwudziestu dwóch do dwudziestu ośmiu punktów, za drugie – od trzydziestu dwóch do trzydziestu ośmiu. Łącznie do uzyskania jest maksymalnie sześćdziesiąt punktów. Matura z języka angielskiego ma sprawdzać znajomość tego języka na poziomie B1 plus w zakresie mówienia i pisania, zaś w zakresie rozumienia wypowiedzi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Jeśli wykażesz się taką biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim, możesz liczyć na maksymalną liczbę punktów. Język angielski możesz wybrać jako przedmiot dodatkowy i zdawać go na poziomie rozszerzonym – otrzymasz maksymalną liczbę punktów, gdy  wykażesz się poziomem biegłości B2 i C1. Matura rozszerzona z angielskiego to egzamin, którego nie sposób nie zdać -poziom nie został określony.

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zarówno w formule 2025, jak i 2024 trwać będzie sto dwadzieścia minut. Na rozwiązanie zadań na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym będziesz mieć sto pięćdziesiąt minut. Część egzaminu będzie bardzo krótka, przewidziano na nią tylko piętnaście minut. W czasie egzaminu możesz mieć przy sobie tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem. Matura ustna z angielskiego będzie składała się z:

 • Rozmowy wstępnej. Przewidziano na nią dwie minuty. Ta część egzaminu nie jest oceniana, służy oswojeniu osoby zdającej z sytuacją.
 • Rozmowy z odgrywaniem ról. Cztery minuty, na zapoznanie się z poleceniem będziesz mieć trzydzieści sekund.
 • Opisu ilustracji. W tej części będziesz musiał odpowiedzieć też na trzy pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej – czas trwania zadania to trzy minuty.
 • Wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego. W tej trwającej pięć minut części również będziesz musiał odpowiedzieć na dwa pytania.

Przy ocenie ustnej matury z języka angielskiego komisja egzaminacyjna pod uwagę bierze różne kryteria. Oceniana jest sprawność komunikacyjna (w tej części możesz uzyskać od zera do czterech punktów za całość egzaminu, jest ona ocenia w każdym zadaniu, łącznie więc możesz uzyskać maksymalnie osiemnaście punktów), wymowa, zakres struktur leksykalno-gramatycznych i ich poprawność oraz płynność wypowiedzi. Oceniając ustny egzamin, komisja weźmie pod uwagę także to, czy wypowiadasz się na temat.

Nie musisz się obawiać matury z języka angielskiego, w 2023 roku egzamin ten zdało dziewięćdziesiąt siedem procent wszystkich uczniów, którzy do niego przystąpili. To oznacza, że poziom zdawalności jest naprawdę wysoki, co dobrze wróży przyszłym maturzystom.

Czy warto zdawać maturę i jak się do niej przygotować?

Wśród licealistów wielu jest takich, którzy zastanawiają się, czy jest sens zdawać egzamin maturalny. Jeśli Ty także do nich należysz, to pamiętaj, że matura jest egzaminem, który otworzy przed Tobą wiele różnorodnych możliwości. Przede wszystkim posiadając świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć studia wyższe zarówno na polskiej uczelni, jak i za granicą. Ze świadectwem maturalnym w ręku możesz aplikować nie tylko na uczelnie publiczne, ale także prywatne. Do egzaminu maturalnego możesz podejść nawet wtedy, gdy nie zamierzasz iść na studia. Posiadając świadectwo maturalne, możesz kształcić się też w szkołach policealnych i branżowych – umożliwią Ci one zdobycie konkretnego zawodu, dzięki czemu możesz szybciej wejść na rynek pracy. Pamiętaj też, że Twoje plany mogą się zmienić – jeśli zrezygnujesz ze zdawania matury, zamkniesz sobie drogę na studia. Zdana matura umożliwi Ci podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

Do matury możesz przygotowywać się w różny sposób: możesz się uczyć zarówno samodzielnie, jak i z przyjaciółmi. Do wyboru masz także różnego rodzaju ośrodki edukacyjne, które każdego roku organizują specjalne kursy przygotowawcze dla przyszłych maturzystów. W placówkach tych znajdziesz kursy z różnych maturalnych przedmiotów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobrym pomysłem jest rozwiązywanie zadań i ćwiczeń z poprzednich lat – arkusze z zadaniami i arkusze próbne znajdziesz między innymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Możesz też postawić na indywidualne korepetycje, ale jest to rozwiązanie stosunkowo drogie. Pamiętaj też o tym, aby uczyć się systematycznie – na przygotowania do egzaminu maturalnego poświęć każdego dnia około godziny. Dzięki temu unikniesz zaległości, które później będzie Ci bardzo trudno nadrobić. Na kilka dni przed egzaminami po prostu zrelaksuj się. Idź na spacer, wyśpij się, spotkaj się z przyjaciółmi – to lepsze niż nerwowego przeglądanie podręczników i koncentracja na tym, czego nie zdążyłeś opanować.

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia w Polsce
 6. >
 7. Matura 2024 – CKE,...

Spis treści

Możesz być zainteresowany

Konsultant edukacyjny ds. studiów za granicą

W dobie globalizacji i rosnących możliwości edukacyjnych na całym świecie, coraz więcej studentów decyduje się na studia za granicą. Wybór [...]

Erasmus Hiszpania – ile kosztuje, miasta, co zabrać, język, stypendium

Przed planowaniem wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, warto wziąć pod uwagę, że koszty życia mogą się znacznie różnić w zależności [...]

Erasmus Włochy – co to jest, miasta, co zabrać, język, stypendium

Włochy, kraj o bogatym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i akademickim, przyciągają studentów z całego świata. Przygotowując się do programu Erasmusa, warto [...]

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jadącego na studia za granicę stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do międzynarodowej edukacji. W obliczu różnorodnych [...]