Spis treści

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i szczegółowy w porównaniu do egzaminu na poziomie podstawowym. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują kontynuację nauki na kierunkach przyrodniczych, medycznych lub technicznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat matury z chemii rozszerzonej oraz różnice w porównaniu do poziomu podstawowego.

Struktura matury z chemii rozszerzonej cke

Zakres materiału

Matura rozszerzona z chemii obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia, które nie są poruszane na poziomie podstawowym. Tematyka egzaminu rozszerzonego obejmuje:

 • Budowa materii: Szczegółowa struktura atomu, konfiguracje elektronowe, teoria kwantowa atomu, hybrydyzacja orbitali, geometria cząsteczek.
 • Chemia nieorganiczna: Zaawansowane reakcje kwasów, zasad, tlenków, soli, równowagi chemiczne.
 • Chemia organiczna: Szczegółowe reakcje węglowodorów, alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, estrów i amin.
 • Reakcje chemiczne: Równania reakcji redoks, bilansowanie równań, obliczenia stechiometryczne.
 • Termodynamika chemiczna: Entalpia, entropia, energia swobodna Gibbsa, obliczenia termodynamiczne.
 • Kinetika chemiczna: Mechanizmy reakcji, szybkość reakcji, katalizatory.
 • Kompleksy koordynacyjne: Budowa, właściwości, teoria pola ligandów.
 • Analiza chemiczna: Metody analizy jakościowej i ilościowej, spektroskopia, chromatografia.

Typy zadań

Egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym składa się z różnorodnych typów zadań:

 • Zadania zamknięte: Wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz.
 • Zadania otwarte: Wymagające samodzielnego rozwiązania, obliczeń, napisania równania reakcji.
 • Zadania problemowe: Związane z analizą wyników doświadczeń chemicznych, interpretacją danych eksperymentalnych.
 • Zadania obliczeniowe: Stechiometria, obliczenia pH, równowagi chemiczne, termodynamika, kinetyka.

Czas trwania egzaminu

 • Poziom rozszerzony: 180 minut (3 godziny).
 • Poziom podstawowy: 120 minut (2 godziny).

Liczba zadań i czas na maturze z chemii

Poziom podstawowy matury

 • Liczba zadań: około 20-25 zadań.
 • Czas trwania egzaminu: 120 minut (2 godziny).

Poziom rozszerzony matury

 • Liczba zadań: około 30-35 zadań.
 • Czas trwania egzaminu: 180 minut (3 godziny).

Jak efektywnie rozłożyć czas na maturze z chemii w 2023, 2024 i 2025?

Ogólne zasady zarządzania czasem

Aby efektywnie zarządzać czasem podczas egzaminu maturalnego z chemii, warto przyjąć następujące podejście:

 1. Przegląd arkusza: Poświęć pierwsze 5-10 minut na szybki przegląd całego arkusza egzaminacyjnego. Zorientuj się, jakie są typy zadań i które z nich mogą być najbardziej czasochłonne. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zaplanować czas na poszczególne sekcje.
 2. Priorytetyzacja zadań: Rozpocznij od zadań, które wydają Ci się najłatwiejsze i najszybsze do rozwiązania. Pozwoli Ci to zyskać pewność siebie i zaoszczędzić czas na trudniejsze zadania. Trudniejsze zadania zostaw na później, aby mieć pewność, że nie zabraknie Ci czasu na rozwiązanie łatwiejszych pytań.
 3. Monitorowanie czasu: Regularnie sprawdzaj czas na zegarku lub zegarze na sali egzaminacyjnej. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie punktów kontrolnych, np. co 30 minut sprawdzać, ile zadań udało Ci się już rozwiązać i ile czasu Ci pozostało.
 4. Zostawienie czasu na sprawdzenie odpowiedzi: Postaraj się zostawić ostatnie 10-15 minut egzaminu na przejrzenie swoich odpowiedzi. Czasami drobne błędy mogą kosztować cenne punkty, więc warto mieć chwilę na ich skorygowanie.
 5. Utrzymanie spokoju i skupienia: Zarządzanie stresem jest równie ważne jak zarządzanie czasem. Głębokie oddechy, pozytywne nastawienie i regularne przerwy na rozciągnięcie mogą pomóc utrzymać jasność umysłu i efektywność pracy przez cały egzamin.

Strategia rozłożenia czasu na poziomie podstawowym

 • Całkowity czas: 120 minut
 • Średni czas na zadanie: około 4-5 minut (120 minut / 25 zadań = 4,8 minuty na zadanie)

Przykładowy plan:

 • Przegląd arkusza: 5 minut
 • Zadania łatwe: 40-50 minut (10-12 zadań po 4-5 minut każde)
 • Zadania średnio trudne: 40-50 minut (10-12 zadań po 4-5 minut każde)
 • Zadania trudne: 15-20 minut (3-5 zadań po 5-6 minut każde)
 • Sprawdzenie odpowiedzi: 10-15 minut

Strategia rozłożenia czasu na poziomie rozszerzonym

 • Całkowity czas: 180 minut
 • Średni czas na zadanie: około 5-6 minut (180 minut / 35 zadań = 5,1 minuty na zadanie)

Przykładowy plan:

 • Przegląd arkusza: 5-10 minut
 • Zadania łatwe: 60-70 minut (12-14 zadań po 5-6 minut każde)
 • Zadania średnio trudne: 60-70 minut (12-14 zadań po 5-6 minut każde)
 • Zadania trudne: 30-40 minut (6-9 zadań po 5-6 minut każde)
 • Sprawdzenie odpowiedzi: 10-15 minut

Efektywne zarządzanie czasem podczas egzaminu maturalnego z chemii jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przegląd arkusza, priorytetyzacja zadań, monitorowanie czasu, zostawienie czasu na sprawdzenie odpowiedzi oraz utrzymanie spokoju i skupienia to strategie, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności i uzyskać jak najlepszy wynik.

Matura chemia rozszerzona
Efektywne zarządzanie czasem podczas matury z chemii wymaga praktyki, więc im więcej próbnych egzaminów przećwiczysz, tym pewniej będziesz się czuć podczas właściwego egzaminu.

Różnice między poziomem rozszerzonym, a podstawowym - matura chemia rozszerzona CKE

Zakres materiału

Poziom podstawowy obejmuje podstawowe zagadnienia chemiczne, takie jak podstawowa budowa materii, proste reakcje chemiczne, podstawowe obliczenia stechiometryczne, natomiast poziom rozszerzony wnika głębiej w szczegóły teoretyczne i praktyczne, obejmując bardziej zaawansowane tematy i wymagając szerszego zrozumienia i zastosowania wiedzy.

Typy zadań i ich trudność

 • Poziom podstawowy: Zadania są prostsze, często polegają na podstawowych obliczeniach, identyfikacji związków chemicznych, prostych reakcjach chemicznych. Zadania są mniej skomplikowane i nie wymagają zaawansowanej analizy danych.
 • Poziom rozszerzony: Zadania są bardziej złożone, wymagają głębszego zrozumienia teorii, umiejętności analizy i interpretacji wyników, przeprowadzania skomplikowanych obliczeń. Pytania mogą dotyczyć bardziej skomplikowanych reakcji chemicznych, termodynamiki, kinetyki chemicznej.

Głębokość zrozumienia materiału

 • Poziom podstawowy: Wymaga podstawowego zrozumienia i znajomości materiału.
 • Poziom rozszerzony: Wymaga zaawansowanego zrozumienia i umiejętności zastosowania wiedzy w nowych kontekstach, interpretacji danych, przeprowadzania skomplikowanych analiz chemicznych.

Wymagania dotyczące przygotowania

 • Poziom podstawowy: Wymaga regularnej nauki i podstawowego zrozumienia materiału.
 • Poziom rozszerzony: Wymaga intensywnej i systematycznej nauki, głębokiego zrozumienia teoretycznych zagadnień oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy.

Znaczenie dla przyszłych studiów

 • Poziom podstawowy: Może być wystarczający dla kierunków, które nie wymagają zaawansowanej wiedzy chemicznej.
 • Poziom rozszerzony: Jest kluczowy dla uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych, farmaceutycznych, inżynieryjnych, gdzie chemia odgrywa znaczącą rolę.

Wymagania maturalne na egzaminie z chemii rozszerzonej 2024, 2023

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i szczegółowy w porównaniu do poziomu podstawowego. Jest przeznaczony dla uczniów, którzy planują kontynuację nauki na kierunkach przyrodniczych, medycznych lub technicznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania maturalne, które muszą spełnić uczniowie przystępujący do matury z chemii na poziomie rozszerzonym.

Zakres materiału

Budowa materii

 • Atom: Struktura atomu (protony, neutrony, elektrony, izotopy), konfiguracje elektronowe, teoria kwantowa atomu, hybrydyzacja orbitali, geometria cząsteczek.
 • Układ okresowy pierwiastków: Grupowanie pierwiastków, właściwości metali, niemetali, gazów szlachetnych.
 • Wiązania chemiczne: Wiązania jonowe, kowalencyjne, metaliczne, polaryzacja wiązań, elektroujemność.

Chemia nieorganiczna

 • Kwasy i zasady: Definicje Arrheniusa, Brønsteda-Lowry’ego, Lewisa, właściwości kwasów i zasad, skala pH.
 • Tlenki i wodorki: Właściwości tlenków kwasowych, zasadowych i amfoterycznych, reakcje tlenków.
 • Sole: Powstawanie soli, właściwości soli, hydroliza soli.

Chemia organiczna

 • Węglowodory: Alkany, alkeny, alkiny (budowa, nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne), reakcje charakterystyczne.
 • Grupy funkcyjne: Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy (nazewnictwo, właściwości, reakcje).

Reakcje chemiczne

 • Typy reakcji chemicznych: Synteza, analiza, wymiana, wymiana podwójna, reakcje redoks.
 • Prawo zachowania masy: Bilansowanie równań chemicznych, obliczenia stechiometryczne.

Równowagi chemiczne

 • Stany równowagi: Prawo działania mas, stała równowagi.
 • Teorie kwasów i zasad: Kwasowo-zasadowe, redoks, kompleksowe równowagi.

Termodynamika chemiczna

 • Podstawowe pojęcia: Entalpia, entropia, energia swobodna Gibbsa.
 • Procesy spontaniczne: Warunki spontaniczności procesów chemicznych, obliczenia termodynamiczne.

Kinetyka chemiczna

 • Mechanizmy reakcji: Teoria zderzeń, teoria stanu przejściowego, szybkość reakcji, równania kinetyczne.
 • Katalizatory: Rola katalizatorów, rodzaje katalizatorów (homogeniczne i heterogeniczne).

Zaawansowana chemia nieorganiczna i organiczna

 • Kompleksy koordynacyjne: Struktura, nazewnictwo, właściwości, teoria pola ligandów.
 • Związki wielofunkcyjne: Polimery, biochemiczne związki organiczne (białka, węglowodany, lipidy).

Analiza chemiczna

 • Metody analizy jakościowej i ilościowej: Spektroskopia, chromatografia, elektroforeza, analiza instrumentalna.
Matura chemia rozszerzona
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym wymaga solidnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz zdolności do logicznego myślenia i analizowania problemów chemicznych.

Chemia matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Chemia matura 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Typy zadań na egzaminie maturalnym CKE

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym składa się z różnorodnych typów zadań, które mają na celu sprawdzenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy:

 • Zadania zamknięte: Wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz.
 • Zadania otwarte: Wymagające samodzielnego rozwiązania, obliczeń, napisania równania reakcji.
 • Zadania problemowe: Związane z analizą wyników doświadczeń chemicznych, interpretacją danych eksperymentalnych.
 • Zadania obliczeniowe: Stechiometria, obliczenia pH, równowagi chemiczne, termodynamika, kinetyka.

Wymagania dotyczące umiejętności - Matura rozszerzona chemia 2022, 2023, 2024

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym wymaga od uczniów następujących umiejętności:

 • Znajomość teorii chemicznej: Dogłębne zrozumienie teoretycznych zagadnień z chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej.
 • Umiejętność rozwiązywania zadań obliczeniowych: Dokładność w przeprowadzaniu obliczeń stechiometrycznych, termodynamicznych i kinetycznych.
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy: Umiejętność interpretacji i analizy wyników doświadczeń chemicznych, rozumienie mechanizmów reakcji.
 • Krytyczne myślenie: Zdolność do rozwiązywania problemów chemicznych, formułowania hipotez i wniosków na podstawie danych eksperymentalnych.

Spis treści