Spis treści

Matura próbna z matematyki to ważny moment w życiu każdego ucznia przygotowującego się do egzaminu dojrzałości. Jest to swoisty sprawdzian, który pozwala zorientować się, na jakim etapie znajduje się nasza wiedza i umiejętności z tego przedmiotu oraz wskazuje obszary, które wymagają dodatkowej pracy i pogłębienia.

Przygotowania do matury próbnej z matematyki często rozpoczynają się już miesiące wcześniej. Uczniowie powtarzają materiał, rozwiązują zadania, korzystają z podręczników, notatek oraz materiałów online, by jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Często szkoły także organizują dodatkowe zajęcia lub konsultacje, aby wesprzeć uczniów w ich przygotowaniach.

Sama matura próbna z matematyki składa się z zestawu zadań o różnym stopniu trudności, które obejmują różnorodne zagadnienia matematyczne. Mogą to być zadania z geometrii, algebry, analizy matematycznej, statystyki czy kombinatoryki. Kluczowym elementem jest również czas, ponieważ uczniowie mają określoną ilość czasu na rozwiązanie wszystkich zadań.

Po zakończeniu matury próbnej uczniowie otrzymują swoje wyniki, które mogą przeanalizować, aby zidentyfikować mocne i słabe strony swojej wiedzy z matematyki. Wyniki te mogą być także wykorzystane do dalszego planowania nauki i skupienia się na tych obszarach, które wymagają więcej uwagi.

Matura próbna z matematyki stanowi więc istotny etap w procesie przygotowań do właściwej matury. Daje uczniom możliwość oceny swojego poziomu oraz pozwala zidentyfikować obszary wymagające pracy, co może być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na egzaminie dojrzałości.

Matura matematyka 2024 CKE - wymagania

Wymagania do matury próbnej z matematyki mogą się różnić w zależności od kraju, w którym egzamin jest organizowany. W przypadku Polski, gdzie matura z matematyki jest częścią egzaminu dojrzałości, wymagania są ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na podstawie podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych.

Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie przygotowujący się do matury próbnej z matematyki muszą mieć solidne zrozumienie i umiejętności w zakresie różnorodnych tematów matematycznych. Wymagania obejmują zazwyczaj następujące obszary:

 1. Algebra: Zrozumienie algebraicznych równań i nierówności, operacje na wyrażeniach algebraicznych, rozwiązywanie układów równań, faktoryzacja, operacje na wielomianach, funkcje kwadratowe i liniowe.
 2. Geometria: Wiedza dotycząca figur geometrycznych, obliczanie obwodów i pól powierzchni różnych kształtów, geometria analityczna, twierdzenia związane z kątami, stosunekmi, podobieństwem i teorią płaszczyzn.
 3. Analiza matematyczna: Zrozumienie pojęć związanych z rachunkiem różniczkowym i całkowym, funkcje trygonometryczne, logarytmy i wykładniki.
 4. Statystyka i prawdopodobieństwo: Umiejętność analizowania danych statystycznych, obliczanie średnich, odchyleń standardowych, korzystanie z rozkładów prawdopodobieństwa i rozwiązywanie problemów związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa.
 5. Kombinatoryka: Zrozumienie podstawowych pojęć kombinatorycznych, takich jak permutacje, kombinacje i aranżacje, oraz umiejętność rozwiązywania zadań związanych z aranżacją i wyborem elementów.
Matura matematyka 2024
Ważne jest, aby uczniowie mieli również umiejętność rozwiązywania różnorodnych zadań matematycznych w ograniczonym czasie, co jest kluczowym elementem przygotowania do matury próbnej z matematyki. Dodatkowo, mogą być również uwzględnione umiejętności rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia.

Matura z Matematyki w Polsce: Kluczowy Egzamin dla Przyszłości

Matura z matematyki to jedno z najważniejszych wyzwań w życiu edukacyjnym młodych ludzi w Polsce. Od 2010 roku stanowi ona obowiązkową część egzaminu dojrzałości, który może otworzyć lub zamknąć drzwi do dalszej edukacji na uczelniach wyższych. W Polsce, egzamin ten odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym, co daje uczniom możliwość wyboru stopnia trudności odpowiadającego ich umiejętnościom i planom edukacyjnym.

Znaczenie Matury z Matematyki

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ma na celu sprawdzenie umiejętności i wiedzy, które powinien posiadać każdy absolwent szkoły średniej. Testuje przede wszystkim zrozumienie i umiejętność zastosowania podstawowych zagadnień matematycznych, takich jak algebra, geometria, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Z kolei egzamin na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i skierowany do uczniów, którzy planują studia na kierunkach ścisłych lub technicznych. Koncentruje się on na zaawansowanych zagadnieniach matematycznych, takich jak zaawansowana algebra, analiza matematyczna i geometria analityczna.

Matura matematyka 2024
Matura z matematyki odgrywa kluczową rolę w edukacji, przyszłych możliwościach zawodowych i osobistym rozwoju uczniów. Jest również ważnym narzędziem oceny i standaryzacji w systemie edukacyjnym oraz ma znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Przygotowania do Matury - kursy, matura próbna, książki, zajęcia przygotowawcze, korepetycje

Przygotowania do matury z matematyki są kluczowe i zazwyczaj rozpoczynają się długo przed datą egzaminu. Wiele szkół oferuje dodatkowe zajęcia przygotowawcze, a na rynku dostępne są liczne książki, kursy online oraz zbiory zadań, które pomagają uczniom systematycznie rozwijać swoje umiejętności.

Popularnym sposobem przygotowania są również matury próbne, które pozwalają uczniom przetestować swoją wiedzę i zapoznać się z formą egzaminu oraz typami zadań. Jest to także doskonała okazja do trenowania zarządzania czasem, co jest kluczowym elementem podczas właściwej matury.

Wpływ Pandemii na Maturę z Matematyki

W ostatnich latach pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na przebieg matur, w tym także z matematyki. Zdalne nauczanie i zmiany w trybie przeprowadzania egzaminów stanowiły wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Zmienione zostały niektóre wymagania egzaminacyjne, aby dostosować poziom trudności do nowych warunków nauki.

Matura z matematyki to nie tylko egzamin kończący edukację średnią, ale także kluczowy krok w kierunku przyszłej kariery i dalszych studiów. Dla wielu uczniów wynik z tego egzaminu ma decydujące znaczenie dla ich edukacyjnych i zawodowych aspiracji. Pomimo trudności, egzamin ten w pełni odzwierciedla uniwersalność i znaczenie matematyki w codziennym życiu oraz w naukach ścisłych.

Matura matematyka 2024
Pandemia COVID-19 miała wielowymiarowy wpływ na matury z matematyki, zmieniając tryb nauczania, programy, organizację egzaminów i wyniki uczniów. Wpływ ten był zarówno bezpośredni, jak i pośredni, obejmując aspekty technologiczne, psychologiczne i organizacyjne. Adaptacja do tych warunków była wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii mogą wpłynąć na przyszłe podejścia do nauczania i oceniania uczniów.

Statystyki Wyników i Odpowiedzi

Wyniki matur z matematyki wykazują znaczące różnice między poziomem podstawowym a rozszerzonym. Statystyki z ostatnich lat ujawniają następujące trendy:

Na poziomie podstawowym, średnie wyniki zazwyczaj oscylują wokół 50-60% możliwych do uzyskania punktów.

Na poziomie rozszerzonym, gdzie materiał jest znacznie trudniejszy, średnie wyniki są często niższe, jednak również utrzymują się w okolicach 50% możliwych do zdobycia punktów.

W roku 2023 egzamin z matematyki stanowił wyzwanie dla wielu uczniów, jednak ogólnopolska zdawalność wyniosła 84,4%. To oznacza, że większość osób przystępujących do egzaminu dojrzałości zdała maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Co więcej, w przypadku matematyki, zdawalność wyniosła 88%, przy czym 94% uczniów, którzy podjęli wyzwanie egzaminu w nowej formule (Formuła 2023), zdało ten przedmiot.

Na poziomie podstawowym, średni wynik z matematyki dla uczniów liceów wynosił 71% możliwych do uzyskania punktów, podczas gdy uczniowie z techników, szkół artystycznych i branżowych II stopnia uzyskali średnio 51% punktów.

Te dane wskazują, że matura z matematyki jest dość dobrze zdawana przez uczniów, zwłaszcza w nowej formule egzaminacyjnej, co może świadczyć o odpowiednim przygotowaniu maturzystów oraz efektywności stosowanych metod nauczania matematyki.

Czynniki Wpływające na Wyniki z Matury z Matematyki

Wyniki matur z matematyki mogą być różne z uwagi na szereg czynników, w tym jakość nauczania, indywidualne przygotowanie oraz zmiany w programach nauczania i kryteriach egzaminacyjnych. Na przykład, wprowadzenie zmian w zakresie materiału egzaminacyjnego lub w metodach oceniania może wpłynąć na ogólną zdawalność oraz średnie wyniki.

Ile Zadań Jest na Maturze z Matematyki? Jak wygląda arkusz?

Na maturze podstawowej z matematyki uczniowie mogą spodziewać się rozwiązania od 27 do 38 zadań, które obejmują zarówno zadania zamknięte (od 20 do 25), jak i otwarte (od 7 do 13). Całkowita liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 46.

Forma zadań na maturze podstawowej jest zróżnicowana, co umożliwia sprawdzenie różnych umiejętności matematycznych. Zadania zamknięte zazwyczaj obejmują wielokrotny wybór lub krótkie odpowiedzi, gdzie uczniowie wybierają lub wpisują jedno słuszne rozwiązanie. Zadania otwarte wymagają pełniejszych rozwiązań krok po kroku i często testują zdolność ucznia do zastosowania wiedzy matematycznej w praktycznych lub teoretycznych problemach.

Matematyka matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Matematyka matura 2021, 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Ile Jest Czasu na Odpowiedzi na Maturze z Matematyki?

Na maturze z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie mają do dyspozycji 180 minut (3 godziny), aby rozwiązać cały arkusz egzaminacyjny.

Czas na Rozwiązanie Pojedynczego Zadania

Przyjmując, że na egzaminie jest zwykle od 27 do 38 zadań, można szacować, że na każde zadanie przypada średnio od 4,7 do 6,7 minuty. Oczywiście, niektóre zadania mogą wymagać więcej czasu niż inne, zwłaszcza te otwarte, które wymagają pełniejszych rozwiązań.

Optymalne Zarządzanie Czasem Podczas Matury z Matematyki

Oto kilka wskazówek, jak można podzielić czas na rozwiązywanie zadań na maturze podstawowej z matematyki, która trwa 180 minut:

 1. Przegląd Arkusza Egzaminacyjnego: Zacznij od szybkiego przeglądu całego arkusza, aby zorientować się w liczbie i rodzajach zadań. To powinno zająć około 5-10 minut. Zidentyfikuj zadania, które wydają się najłatwiejsze – zacznij od nich, aby szybko zdobyć punkty.
 2. Podział Czasu na Zadania Zamknięte i Otwarte:
 • Zadania Zamknięte: Przydziel na te zadania około 1-2 minuty na każde, co w przypadku 20-25 zadań zamkniętych da około 40-50 minut.
 • Zadania Otwarte: Na te zadania przydziel więcej czasu, od 5 do 10 minut na zadanie, w zależności od ich trudności. Biorąc pod uwagę, że może być ich od 7 do 13, zajmą one około 70-130 minut.
 1. Bufor Czasowy na Przeglądanie i Korekty: Zostaw sobie około 20-30 minut na koniec egzaminu na przeglądanie odpowiedzi, korekty błędów i uzupełnienie ewentualnych braków.
 2. Zarządzanie Stresem i Przerwy: Planuj krótkie, minutowe przerwy co 45-60 minut, aby odetchnąć i zregenerować umysł.
 3. Sprawdzanie i Poprawki: Skup się na sprawdzaniu zadań, które sprawiały najwięcej problemów lub gdzie istnieje ryzyko błędów.

Pamiętaj, że każdy uczeń jest inny, dlatego warto dostosować te strategie do własnych preferencji i stylu pracy. Kluczowe jest znalezienie metody, która najlepiej pasuje do Twojego sposobu rozwiązywania problemów i zarządzania czasem.

Korepetycje Matematyka Online: Korzyści Z Nauki Przez Internet

Korepetycje online to spersonalizowane lekcje, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Oto trzy powody, dla których z korepetycje z matematyki online mogą być korzystniejsze niż tradycyjne spotkania stacjonarne:

 1. Elastyczność Czasowa: Uczniowie mogą uczyć się w zaciszu swojego domu, bez konieczności podróżowania ani przestrzegania określonych godzin. To oszczędza czas i daje większą swobodę.
 2. Brak Ograniczeń Lokalizacyjnych: Uczniowie mogą korzystać z nauczania ekspertów z dowolnego miejsca na świecie, potrzebując tylko komputera i dostępu do internetu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.
 3. Wygodna Atmosfera: Lekcje online często są mniej stresujące, a domowa atmosfera sprzyja większej swobodzie. Jest to istotne, szczególnie przy nadrobieniu zaległości lub rozwiązywaniu trudnych problemów.

Mimo że nauka online ma wiele zalet, nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Koncentracja na ekranie komputera może być trudna, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Wybór między korepetycjami online a tradycyjnymi zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb ucznia.

Angielski Lublin
Korepetycje online są doskonałą opcją dla przygotowujących się do matury z języka angielskiego, ponieważ oferują elastyczność, indywidualne podejście oraz dostęp do szerokiej gamy materiałów i wykwalifikowanych nauczycieli.

Korepetycje z innych przedmiotów

Zalety Prywatnych Lekcji z Korepetytorem

Indywidualne Podejście: Na prywatnych lekcjach uczniowie są w centrum uwagi, co pozwala korepetytorowi dostosować metody nauczania do ich potrzeb.

Spersonalizowane Nauczanie: Korepetytorzy oferują zindywidualizowane podejście, dostosowując materiał do poziomu i stylu nauki ucznia, co przyczynia się do większej efektywności nauki.

Wygodne Lekcje Online: Dzięki korepetycjom online uczniowie mogą uczyć się matematyki w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie wygodne dla osób o napiętym harmonogramie.

Przygotowanie do Egzaminów: Korepetycje z matematyki są idealne dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia w nauce i przygotowaniu do egzaminów.

Wybór odpowiedniego korepetytora zależy od jego doświadczenia, kwalifikacji i opinii innych uczniów. Ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru, zapewniając skuteczną naukę matematyki.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!