1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Polski
 4. >
 5. Matura Polski 2023

Spis treści

Terminy Matury z Języka Polskiego w 2023 Roku

Egzamin maturalny z języka polskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów w życiu ucznia kończącego szkołę średnią. W 2023 roku terminy matur z języka polskiego były następujące:

1. Egzamin Pisemny

 • Poziom Podstawowy: 4 maja 2023 r. (czwartek), godzina 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 4 maja 2023 r. (czwartek), godzina 14:00

2. Egzamin Ustny

 • Język Polski: 10-23 maja 2023 r. (bez sobót i niedziel)

Egzaminy ustne z języka polskiego odbywały się w szkołach według harmonogramu ustalonego przez poszczególne placówki, w terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przygotowanie do Matury

Przed przystąpieniem do egzaminów maturzyści powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Zapoznanie się z harmonogramem: Upewnienie się co do dokładnych dat i godzin egzaminów.
 • Przygotowanie dokumentów: Zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz innych wymaganych dokumentów.
 • Przygotowanie materiałów: Upewnienie się, że posiada się wszystkie potrzebne materiały do pisania oraz ewentualne pomoce dozwolone na egzaminie.
 • Przygotowanie psychiczne i fizyczne: Odpoczynek i odpowiednia dieta przed egzaminem mogą znacząco wpłynąć na koncentrację i wyniki.
Matura rozszerzona polski
Matura rozszerzona wymaga od uczniów głębszej znajomości literatury, umiejętności krytycznego myślenia oraz sprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie. Jest to egzamin wymagający i przygotowanie do niego zajmuje dużo czasu i wysiłku.

Zdawalność Matury z Języka Polskiego w 2023 Roku

Egzamin maturalny z języka polskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów kończących edukację na poziomie szkoły średniej w Polsce. Zdawalność tego egzaminu jest kluczowym wskaźnikiem poziomu przygotowania uczniów. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat zdawalności matury z języka polskiego w 2023 roku.

Liczba Przystępujących do Egzaminu

 • Liczba uczniów przystępujących do egzaminu: około 272 tysięcy

W 2023 roku do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło około 272 tysięcy uczniów. Ta liczba obejmuje zarówno uczniów przystępujących do matury po raz pierwszy, jak i tych, którzy poprawiali wyniki z poprzednich lat.

Zdawalność Egzaminu

 • Procent uczniów, którzy zdali egzamin: 95%

W 2023 roku zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego wyniosła 95%. Oznacza to, że większość uczniów osiągnęła wynik powyżej minimalnego progu zdawalności, który wynosi 30% punktów możliwych do uzyskania.

Liczba Uczniów, Którzy Zdali Egzamin

 • Liczba uczniów, którzy zdali egzamin: około 258,4 tysiąca

Z około 272 tysięcy uczniów przystępujących do egzaminu, około 258,4 tysiąca uczniów zdało maturę z języka polskiego.

Liczba Uczniów, Którzy Nie Zdali Egzaminu

 • Procent uczniów, którzy nie zdali egzaminu: 5%
 • Liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu: około 13,6 tysiąca

Z około 272 tysięcy uczniów przystępujących do egzaminu, około 13,6 tysiąca uczniów nie zdało matury z języka polskiego, co stanowi 5% wszystkich przystępujących.

 

Średnie Wyniki z Egzaminu Pisemnego

Poziom Podstawowy

 • Średni wynik: 55%

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z dwóch głównych części: czytania ze zrozumieniem oraz wypracowania. Uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami analizy tekstu, interpretacji oraz pisania dłuższej wypowiedzi pisemnej na jeden z zadanych tematów.

Poziom Rozszerzony

 • Średni wynik: 60%

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i koncentruje się na głębszej analizie tekstów literackich oraz umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych. Wynik ten odzwierciedla zdolności uczniów do krytycznego myślenia oraz argumentacji.

Średnie Wyniki z Egzaminu Ustnego

 • Średni wynik: 65%

Egzamin ustny z języka polskiego sprawdza umiejętność formułowania wypowiedzi na zadany temat oraz reagowania na pytania egzaminatorów. Uczniowie muszą wykazać się płynnością mowy, poprawnością językową oraz umiejętnością argumentacji.

Analiza Wyników

Czytanie ze Zrozumieniem

 • Średni wynik: 58%

Zadania z czytania ze zrozumieniem sprawdzają umiejętność analizy tekstu, rozpoznawania środków stylistycznych oraz interpretacji treści. Uczniowie generalnie radzili sobie dobrze z tymi zadaniami, chociaż niektóre teksty okazały się trudniejsze do zrozumienia.

Wypracowanie

 • Średni wynik: 52%

Pisanie wypracowania to jedna z trudniejszych części egzaminu, wymagająca umiejętności organizacji myśli, argumentacji oraz stosowania odpowiednich środków stylistycznych. W tej części uczniowie często napotykają trudności związane z formułowaniem spójnych i logicznych wypowiedzi.

Matura rozszerzona polski
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest jednym z bardziej wymagających egzaminów maturalnych. Średnie wyniki tego egzaminu mogą różnić się w zależności od roku, jednak zazwyczaj oscylują wokół podobnych wartości. Poniżej przedstawiam średnie wyniki matury rozszerzonej z języka polskiego z ostatnich trzech lat.

Arkusz Maturalny z Języka Polskiego w 2023 Roku

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2023 roku składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Każda z tych części miała swoją specyfikę i wymagała od uczniów różnych umiejętności. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis struktury arkusza egzaminacyjnego na maturze z języka polskiego w 2023 roku.

Część Pisemna

Poziom Podstawowy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z dwóch głównych części: czytania ze zrozumieniem i wypracowania.

 1. Czytanie ze Zrozumieniem
 • Liczba zadań: Około 10-15 zadań.
 • Rodzaje zadań: Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz) oraz zadania otwarte (krótkie odpowiedzi, rozwinięte odpowiedzi).
 • Tekst: Fragment tekstu literackiego lub nieliterackiego (publicystycznego, naukowego).
 • Zadania: Pytania dotyczące treści tekstu, środków stylistycznych, struktury, intencji autora oraz kontekstu.

Przykładowe pytania:

 • Wskaż główną myśl fragmentu.
 • Jakie środki stylistyczne zastosował autor w podanym fragmencie?
 • Jaki jest kontekst historyczny lub kulturowy opisanego tekstu?
 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: 2 tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej lub analiza tekstu literackiego.
 • Objętość: Minimum 250 słów.

Tematy wypracowań: Mogły obejmować analizę fragmentu tekstu literackiego, interpretację wiersza, porównanie dwóch utworów literackich, rozprawkę na temat związany z literaturą lub kulturą.

Przykładowe tematy:

 • Interpretacja fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa i omówienie problemów społecznych w nim poruszanych.
 • Analiza i interpretacja wybranego wiersza Adama Mickiewicza pod kątem użytych środków stylistycznych i ich funkcji.

Poziom Rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym był bardziej wymagający i składał się z dwóch głównych części: analizy tekstu i wypracowania.

 1. Analiza Tekstu
 • Liczba zadań: Około 5-10 zadań otwartych.
 • Rodzaje zadań: Zadania wymagające rozwiniętych odpowiedzi.
 • Tekst: Fragment tekstu literackiego lub nieliterackiego (bardziej złożonego i wymagającego głębszej analizy).
 • Zadania: Pytania dotyczące analizy i interpretacji tekstu, identyfikacji środków stylistycznych, kontekstu literackiego oraz oceny wartości artystycznej.

Przykładowe pytania:

 • Przeanalizuj strukturę tekstu i wyjaśnij, jak wpływa ona na jego interpretację.
 • Omów znaczenie kontekstu historycznego w zrozumieniu podanego fragmentu.
 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: 2 tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej, analiza porównawcza utworów literackich.
 • Objętość: Minimum 400 słów.

Tematy wypracowań: Tematy na poziomie rozszerzonym wymagały głębszej wiedzy literackiej i krytycznego myślenia. Mogły obejmować szczegółową analizę utworów literackich, porównanie dwóch tekstów pod kątem tematyki, stylu lub motywów literackich.

Przykładowe tematy:

 • Porównanie sposobu przedstawienia motywu miłości w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej.
 • Analiza wybranego dzieła literackiego w kontekście jego przynależności do danej epoki literackiej.

Część Ustna

Egzamin ustny z języka polskiego w 2023 roku składał się z:

 1. Wylosowanie Tematu
 • Uczniowie losowali jeden temat z zestawu przygotowanego przez komisję. Tematy dotyczyły szeroko pojętej literatury, kultury, problemów społecznych oraz interpretacji tekstów literackich.
 1. Przygotowanie Wypowiedzi
 • Czas na przygotowanie: około 15 minut.
 • Uczniowie mieli czas na zaplanowanie swojej wypowiedzi i sporządzenie notatek.
 1. Prezentacja i Odpowiedzi na Pytania
 • Czas trwania prezentacji: około 10 minut.
 • Po wygłoszeniu prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania egzaminatorów dotyczące omawianego tematu.

Przykładowe tematy ustne:

 • Omówienie znaczenia wybranego motywu literackiego w twórczości wybranego autora.
 • Analiza i interpretacja wybranego wiersza pod kątem jego formy i treści.

Przykładowe Zadanie z Matury z Języka Polskiego w 2023 Roku i Poprawna Odpowiedź

Przykładowe Zadanie z Poziomu Podstawowego

Zadanie z Czytania ze Zrozumieniem:

Tekst: Przeczytaj poniższy fragment utworu „Lalka” Bolesława Prusa.

„…widząc tak wiele cierpienia, zmartwień, łez, domyślam się, że musi istnieć jakieś lekarstwo na te choroby moralne, jakieś lekarstwo dostępne dla wszystkich ludzi. A jeżeli go nie ma, to już naprawdę strasznie jest na świecie!…”

Pytanie: Wyjaśnij, co miał na myśli bohater utworu, mówiąc o „chorobach moralnych” i „lekarstwie” na nie. Odnieś się do kontekstu powieści.

Poprawna Odpowiedź: Bohater utworu, Stanisław Wokulski, odnosi się do problemów społecznych i moralnych, które dostrzega w otaczającym go świecie. „Choroby moralne” symbolizują zepsucie, egoizm, niesprawiedliwość społeczną oraz brak empatii wśród ludzi. Wokulski poszukuje „lekarstwa”, czyli sposobu na poprawę sytuacji, wierząc, że istnieją rozwiązania dostępne dla wszystkich, które mogłyby uzdrowić społeczeństwo. W kontekście powieści „Lalka” Bolesława Prusa, jego słowa odzwierciedlają głębokie zaangażowanie w sprawy społeczne oraz dążenie do zmiany i pomocy potrzebującym.

Przykładowe Zadanie z Poziomu Rozszerzonego

Zadanie z Analizy Tekstu:

Tekst: Przeczytaj poniższy fragment wiersza „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.

„Tam, gdzie się kończą sękate płoty, Pod wichrowatą, zeschłą olszyną, Na krwawym piasku leży coś złego, Krew się zestruga i w piasek wcina, Przeorawszy przez nędzne chusty Ciało połamane, skąpane w krwi.” (…) „Zmarła, nie wzniósłszy już rąk do Boga, Cień swój uwiwszy w tej zeschłej olszynie, Położyła się, niby w grobie, Na wieczny spoczynek, bo wreszcie – zmarła.”

Pytanie: Dokonaj analizy i interpretacji przedstawionego fragmentu wiersza. Jakie środki stylistyczne zastosował autor i jaki efekt uzyskał dzięki ich użyciu?

Poprawna Odpowiedź: Wiersz „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza przedstawia dramatyczną scenę śmierci bohatera, który umiera na polu bitwy. Autor używa licznych środków stylistycznych, aby wzmocnić emocjonalny przekaz utworu.

 1. Epitet: Mickiewicz używa epitetów takich jak „sękate płoty”, „wichrowata olszyna”, „krwawy piasek”, aby stworzyć mroczny i dramatyczny nastrój sceny.
 2. Metafora: Wyrażenie „krew się zestruga i w piasek wcina” jest metaforą pokazującą, jak życie bohatera wycieka z niego i wnika w ziemię, co podkreśla beznadziejność sytuacji.
 3. Porównanie: Fragment „Położyła się, niby w grobie” porównuje miejsce śmierci pułkownika do grobu, co symbolizuje ostateczny spoczynek i nieodwracalność śmierci.
 4. Symbolika: Zeschła olszyna i krwawy piasek symbolizują śmierć i zniszczenie, ukazując, że śmierć pułkownika jest częścią większej tragedii wojny.

Dzięki zastosowaniu tych środków stylistycznych Mickiewicz tworzy przejmujący obraz śmierci bohatera, który nie tylko porusza czytelnika, ale również skłania do refleksji nad okrucieństwem wojny i jej konsekwencjami. Wiersz ukazuje bohatera jako ofiarę konfliktu, który umiera samotnie, bez nadziei na pomoc czy zbawienie.

Przykładowe Zadanie z Egzaminu Ustnego

Temat: Omów rolę miłości w życiu człowieka na podstawie wybranego utworu literackiego. Odnieś się do kontekstu historycznego i społecznego.

Przykładowa Odpowiedź: Wybranym utworem jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Miłość w tej epopei narodowej odgrywa kluczową rolę zarówno na poziomie osobistym, jak i narodowym. Miłość między Tadeuszem a Zosią symbolizuje nadzieję na przyszłość i odrodzenie narodu polskiego. Kontekst historyczny – Polska pod zaborami – sprawia, że ich związek staje się metaforą dążenia do wolności i jedności. Miłość Mickiewicza ukazana jest jako siła łącząca ludzi i dająca im motywację do walki o lepsze jutro, co odzwierciedla głębokie pragnienie wolności wśród Polaków tamtych czasów.

Matura Próbna z Języka Polskiego w 2023 Roku

Cel Matury Próbnej

Matura próbna ma kilka istotnych celów:

 1. Symulacja warunków egzaminacyjnych: Uczniowie mogą poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu, co pomaga w redukcji stresu i poprawie koncentracji.
 2. Ocena przygotowania: Nauczyciele i uczniowie mogą ocenić poziom przygotowania do egzaminu maturalnego, identyfikując mocne strony i obszary wymagające poprawy.
 3. Praktyczne zastosowanie wiedzy: Uczniowie mają okazję zastosować swoją wiedzę w praktyce, co pomaga w utrwaleniu materiału.

Struktura Arkusza Matury Próbnej

Matura próbna z języka polskiego w 2023 roku miała podobną strukturę do właściwej matury i była podzielona na część pisemną na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz część ustną.

Część Pisemna

Poziom Podstawowy
 1. Czytanie ze Zrozumieniem
 • Liczba zadań: Około 10-15 zadań.
 • Rodzaje zadań: Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz) oraz zadania otwarte (krótkie odpowiedzi, rozwinięte odpowiedzi).
 • Tekst: Fragment tekstu literackiego lub nieliterackiego.

Przykładowe zadanie: Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i odpowiedz na pytania dotyczące treści, środków stylistycznych oraz intencji autora.

 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: 2 tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej lub analiza tekstu literackiego.
 • Objętość: Minimum 250 słów.

Przykładowe tematy:

 • Omów motyw patriotyzmu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.
 • Analiza i interpretacja wybranego wiersza Cypriana Kamila Norwida.
Poziom Rozszerzony
 1. Analiza Tekstu
 • Liczba zadań: Około 5-10 zadań otwartych.
 • Rodzaje zadań: Zadania wymagające rozwiniętych odpowiedzi.
 • Tekst: Fragment tekstu literackiego lub nieliterackiego.

Przykładowe zadanie: Przeanalizuj fragment „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, zwracając uwagę na kontekst kulturowy oraz użyte środki stylistyczne.

 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: 2 tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej, analiza porównawcza utworów literackich.
 • Objętość: Minimum 400 słów.

Przykładowe tematy:

 • Porównanie sposobu przedstawienia buntu młodzieży w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Cierpieniach młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego.
 • Analiza wpływu historii na losy bohaterów w wybranym utworze literatury polskiej.
Matura polski
Matura próbna z języka polskiego jest kluczowym elementem przygotowań do egzaminu maturalnego. Próbne matury pozwalają uczniom oswoić się z formatem egzaminu, sprawdzić swoje umiejętności i zidentyfikować obszary wymagające dodatkowej pracy. W 2023 roku matura próbna z języka polskiego odbyła się według określonych zasad i miała na celu przygotowanie uczniów do właściwego egzaminu maturalnego.

Wymagania do Matury z Języka Polskiego w 2023 Roku

Część Pisemna

Poziom Podstawowy

 1. Czytanie ze Zrozumieniem
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności rozumienia, analizy i interpretacji tekstów literackich, publicystycznych oraz naukowych.
 • Tekst: Fragment utworu literackiego, tekst publicystyczny lub naukowy.
 • Zadania: Około 10-15 pytań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz) oraz otwartych (krótkie odpowiedzi, rozwinięte odpowiedzi).
 • Wymagania: Uczeń musi wykazać się umiejętnością rozumienia głównej myśli tekstu, rozpoznawania środków stylistycznych, analizowania struktury tekstu oraz interpretacji intencji autora.
 1. Wypracowanie
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych na zadany temat.
 • Tematy: Dwa tematy do wyboru, zazwyczaj jeden związany z literaturą, a drugi z problematyką społeczną lub kulturową.
 • Objętość: Minimum 250 słów.
 • Wymagania: Uczeń musi napisać tekst zgodny z wymaganiami dotyczącymi formy (rozprawka, esej, analiza tekstu), poprawny językowo, logiczny, spójny, z odpowiednim wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Powinien umiejętnie argumentować swoje stanowisko, korzystając z przykładów literackich lub kulturowych.

Poziom Rozszerzony

 1. Analiza Tekstu
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności dogłębnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich.
 • Tekst: Fragment utworu literackiego, esej, artykuł naukowy.
 • Zadania: Około 5-10 pytań otwartych wymagających rozbudowanych odpowiedzi.
 • Wymagania: Uczeń musi wykazać się umiejętnością rozpoznawania środków stylistycznych, analizowania struktury tekstu, kontekstu literackiego oraz oceny wartości artystycznej i kulturowej.
 1. Wypracowanie
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zaawansowane tematy literackie, kulturowe i społeczne.
 • Tematy: Dwa tematy do wyboru, zazwyczaj wymagające porównania utworów literackich, analizy motywów literackich lub kontekstów historycznych.
 • Objętość: Minimum 400 słów.
 • Wymagania: Uczeń musi napisać tekst zgodny z wymaganiami dotyczącymi formy (rozprawka, esej, analiza porównawcza), poprawny językowo, logiczny, spójny, z odpowiednim wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Powinien umiejętnie argumentować swoje stanowisko, korzystając z szerokiej wiedzy literackiej, historycznej oraz kontekstów kulturowych.

Część Ustna

Cel: Sprawdzenie umiejętności formułowania spójnych wypowiedzi ustnych na zadany temat oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

 1. Wylosowanie Tematu
 • Uczniowie losują temat z przygotowanego zestawu, dotyczący literatury, kultury, problemów społecznych lub interpretacji tekstów literackich.
 1. Przygotowanie Wypowiedzi
 • Czas na przygotowanie: około 15 minut.
 • Uczeń sporządza notatki i planuje strukturę wypowiedzi.
 1. Prezentacja i Odpowiedzi na Pytania
 • Czas trwania prezentacji: około 10 minut.
 • Uczeń wygłasza przygotowaną wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów dotyczące omawianego tematu.
 • Wymagania: Uczeń musi przedstawić spójną, logiczną i poprawną językowo wypowiedź, wykazać się znajomością tematu oraz umiejętnością formułowania odpowiedzi na pytania egzaminatorów.
Matura polski
Egzamin maturalny z języka polskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów, który muszą zdać uczniowie kończący szkołę średnią w Polsce. W 2023 roku matura z języka polskiego obejmowała zarówno część pisemną, jak i ustną, z różnymi wymaganiami na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Poniżej przedstawiam szczegółowe wymagania, które musieli spełnić maturzyści.

Jak Przygotować się do Matury z Języka Polskiego i Dlaczego Korepetycje Online to Dobra Opcja

Przygotowanie do matury z języka polskiego wymaga systematyczności, zaangażowania oraz odpowiednich strategii nauki. Egzamin obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną, dlatego ważne jest kompleksowe podejście do nauki. W tym artykule przedstawiamy praktyczne porady dotyczące przygotowania do matury z języka polskiego oraz wyjaśniamy, dlaczego korepetycje online są doskonałym rozwiązaniem.

Jak Przygotować się do Matury z Języka Polskiego

1. Zrozumienie Struktury Egzaminu

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch głównych części: pisemnej i ustnej. Ważne jest, aby zapoznać się z formatem egzaminu, typami zadań oraz kryteriami oceniania.

 • Część pisemna (poziom podstawowy i rozszerzony): Obejmuje czytanie ze zrozumieniem, analizę tekstów oraz wypracowanie.
 • Część ustna: Wymaga przygotowania i wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

2. Powtórzenie Lektur Obowiązkowych

Znajomość lektur obowiązkowych jest kluczowa. Zrób listę wszystkich lektur, przeczytaj je ponownie i stwórz notatki z najważniejszymi informacjami:

 • Główne motywy i wątki
 • Charakterystyka postaci
 • Kontekst historyczny i literacki
 • Analiza najważniejszych fragmentów

3. Praktyka Pisania Wypracowań

Pisanie wypracowań to umiejętność, którą można wyćwiczyć:

 • Regularne ćwiczenia: Pisanie rozprawek, esejów i analiz literackich pomoże poprawić styl pisania i umiejętność argumentacji.
 • Korzystanie z arkuszy egzaminacyjnych: Rozwiązuj zadania z poprzednich lat, aby zrozumieć, czego można się spodziewać.
 • Proś o opinię: Pokaż swoje prace nauczycielom lub korepetytorom, aby uzyskać konstruktywną krytykę.

4. Rozwiązywanie Zadań Egzaminacyjnych

Regularne rozwiązywanie zadań pomaga oswoić się z formatem egzaminu:

 • Zadania z czytania ze zrozumieniem: Ćwiczenia na różnych tekstach literackich i publicystycznych.
 • Ćwiczenia z gramatyki i ortografii: Powtarzaj reguły gramatyczne i ortograficzne, aby uniknąć błędów.

5. Przygotowanie do Części Ustnej

Ćwiczenie mówienia jest kluczowe:

 • Wygłaszanie wypowiedzi: Regularnie ćwicz wygłaszanie krótkich prezentacji na różne tematy.
 • Tworzenie konspektów: Przygotowuj konspekty na różne tematy.
 • Symulacje egzaminu: Przeprowadzaj symulacje egzaminu z kolegami lub nauczycielem.
Matura rozszerzona polski
Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego wymaga systematyczności, zaangażowania oraz odpowiednich strategii nauki. Egzamin ten sprawdza zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia tekstów literackich i nieliterackich. Poniżej przedstawiam szczegółowy plan przygotowań, który pomoże osiągnąć sukces na maturze rozszerzonej z języka polskiego.

Dlaczego Korepetycje Online to Dobra Opcja

1. Elastyczność i Dostępność

Korepetycje online oferują niespotykaną elastyczność czasową, umożliwiając uczniom naukę w dogodnym dla nich czasie. Uczniowie z małych miejscowości lub obszarów wiejskich mają dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli, których nie mogli by znaleźć w swojej okolicy.

2. Komfort Nauki

Nauka w domowym zaciszu zapewnia uczniom komfort i bezpieczeństwo. Brak konieczności dojazdu na lekcje pozwala zaoszczędzić czas i energię, które można przeznaczyć na dodatkowe ćwiczenia czy relaks.

3. Nowoczesne Narzędzia Edukacyjne

Platformy do nauki online oferują szeroką gamę nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak interaktywne ćwiczenia, prezentacje multimedialne, materiały wideo, quizy i symulacje egzaminów. Dzięki nim nauka staje się bardziej angażująca i efektywna.

4. Indywidualne Podejście

Korepetycje online umożliwiają dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i poziomu ucznia. Nauczyciel może skupić się na konkretnych problemach, z którymi uczeń się boryka, oraz na obszarach wymagających szczególnej uwagi. Indywidualne podejście zwiększa efektywność nauki i pozwala na szybkie postępy.

5. Ekonomiczna Korzyść

Korepetycje online mogą być bardziej ekonomiczne niż tradycyjne lekcje. Brak konieczności dojazdu oraz możliwość wyboru nauczycieli z różnych regionów, gdzie stawki mogą być niższe, pozwala na redukcję kosztów. Dodatkowo, uczniowie mają dostęp do wielu darmowych materiałów edukacyjnych dostępnych online.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!