1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Polski
 4. >
 5. Matura rozszerzona Polski

Spis treści

Matura Rozszerzona z Języka Polskiego

Matura rozszerzona z języka polskiego jest jednym z bardziej wymagających egzaminów maturalnych. Skierowana jest do uczniów, którzy planują dalszą edukację na kierunkach humanistycznych, takich jak filologia, dziennikarstwo, prawo czy historia. Egzamin ten wymaga od zdających nie tylko znajomości literatury, ale także umiejętności analizy, interpretacji i tworzenia tekstów. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące matury rozszerzonej z języka polskiego.

Matura rozszerzona z języka polskiego jest wyzwaniem, które wymaga od uczniów szerokiej wiedzy literackiej, umiejętności analizy i interpretacji tekstów oraz zdolności tworzenia logicznych i spójnych wypowiedzi pisemnych. Systematyczne przygotowanie, obejmujące czytanie lektur, analizowanie tekstów oraz regularne pisanie wypracowań, jest kluczem do sukcesu na tym egzaminie. Korepetycje online mogą być szczególnie pomocne w przygotowaniach, oferując elastyczność, indywidualne podejście oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Matura rozszerzona polski
Matura rozszerzona wymaga od uczniów głębszej znajomości literatury, umiejętności krytycznego myślenia oraz sprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie. Jest to egzamin wymagający i przygotowanie do niego zajmuje dużo czasu i wysiłku.

Różnice między Podstawową a Rozszerzoną Maturą z Języka Polskiego

Matura z języka polskiego jest kluczowym egzaminem dla wszystkich uczniów kończących szkołę średnią w Polsce. Egzamin ten jest dostępny na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Poniżej przedstawiam szczegółowe różnice między maturą na poziomie podstawowym a maturą na poziomie rozszerzonym z języka polskiego.

Struktura Egzaminu

Poziom Podstawowy

 1. Czytanie ze Zrozumieniem
  • Tekst: Fragment utworu literackiego lub tekstu publicystycznego/naukowego.
  • Zadania: Około 10-15 pytań, w tym zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz) oraz otwarte (krótkie odpowiedzi).
  • Cel: Sprawdzenie umiejętności rozumienia, analizy i interpretacji tekstu, w tym identyfikacji środków stylistycznych i rozpoznawania głównych myśli tekstu.
 2. Wypracowanie
  • Liczba tematów: Dwa tematy do wyboru (zwykle jeden literacki, drugi społeczno-kulturowy).
  • Forma: Rozprawka, esej lub analiza tekstu literackiego.
  • Objętość: Minimum 250 słów.
  • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych na zadany temat.

Poziom Rozszerzony

 1. Analiza Tekstu
  • Tekst: Fragment utworu literackiego, esej, artykuł naukowy lub publicystyczny.
  • Zadania: Około 5-10 pytań otwartych wymagających rozbudowanych odpowiedzi.
  • Cel: Sprawdzenie umiejętności dogłębnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich, w tym identyfikacji środków stylistycznych i analizy struktury tekstu.
 2. Wypracowanie
  • Liczba tematów: Dwa tematy do wyboru (często wymagające porównania utworów literackich, analizy motywów literackich lub kontekstów historycznych).
  • Forma: Rozprawka, esej, analiza porównawcza utworów literackich.
  • Objętość: Minimum 400 słów.
  • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zaawansowane tematy literackie, kulturowe i społeczne.

Zawartość i Trudność

Poziom Podstawowy

 • Zakres materiału: Obejmuje podstawowe zagadnienia literackie, językowe i kulturowe. Wymaga znajomości obowiązkowych lektur i umiejętności ich podstawowej analizy oraz interpretacji.
 • Trudność: Skierowany do wszystkich uczniów, niezależnie od dalszych planów edukacyjnych. Testuje podstawowe umiejętności analizy tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Poziom Rozszerzony

 • Zakres materiału: Obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia literackie, językowe i kulturowe. Wymaga dogłębnej znajomości lektur obowiązkowych i dodatkowych oraz umiejętności ich analizy w kontekstach historycznych, kulturowych i filozoficznych.
 • Trudność: Skierowany do uczniów, którzy planują kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych, takich jak filologia, dziennikarstwo, prawo czy historia. Testuje zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji i argumentacji.

Kryteria Oceniania

Poziom Podstawowy

 • Czytanie ze Zrozumieniem: Oceniane są umiejętności rozumienia tekstu, identyfikacji głównych myśli i środków stylistycznych.
 • Wypracowanie: Oceniane są spójność, logika wypowiedzi, poprawność językowa oraz zgodność z tematem.

Poziom Rozszerzony

 • Analiza Tekstu: Oceniane są umiejętności dogłębnej analizy tekstu, identyfikacji i interpretacji środków stylistycznych, kontekstu literackiego oraz wartości artystycznej.
 • Wypracowanie: Oceniane są spójność, logika wypowiedzi, poprawność językowa, umiejętność argumentacji, dogłębna analiza tematu oraz umiejętność odniesienia się do szerszych kontekstów literackich i kulturowych.

Matura Rozszerzona z Języka Polskiego: Struktura i Czas Trwania

Struktura Egzaminu

Część Pisemna

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch głównych części: analizy tekstu oraz wypracowania.

 1. Analiza Tekstu
 • Tekst: Fragment utworu literackiego, esej, artykuł naukowy lub publicystyczny.
 • Zadania: Około 5-10 pytań otwartych wymagających rozbudowanych odpowiedzi.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności dogłębnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich, w tym identyfikacji środków stylistycznych i analizy struktury tekstu.
 • Przykładowe zadania:
  • Przeanalizuj strukturę tekstu i wyjaśnij, jak wpływa ona na jego interpretację.
  • Omów znaczenie kontekstu historycznego w zrozumieniu podanego fragmentu.
  • Zidentyfikuj i opisz środki stylistyczne użyte w tekście oraz ich funkcje.
 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: Dwa tematy do wyboru (często wymagające porównania utworów literackich, analizy motywów literackich lub kontekstów historycznych).
 • Forma: Rozprawka, esej, analiza porównawcza utworów literackich.
 • Objętość: Minimum 400 słów.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zaawansowane tematy literackie, kulturowe i społeczne.
 • Przykładowe tematy:
  • Porównanie sposobu przedstawienia buntu młodzieży w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Cierpieniach młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego.
  • Analiza wpływu historii na losy bohaterów w wybranym utworze literatury polskiej.
  • Interpretacja motywu wędrówki w wybranych utworach literatury romantycznej.

Czas Trwania Egzaminu

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut (3 godziny). Ten czas jest przeznaczony na rozwiązanie zadań związanych z analizą tekstu oraz napisanie wypracowania.

Przygotowanie do Egzaminu

1. Znajomość Lektur

 • Dogłębna znajomość lektur obowiązkowych i dodatkowych: Wymagana jest znajomość zarówno lektur obowiązkowych, jak i dodatkowych, wraz z kontekstami historycznymi i kulturowymi.
 • Przygotowanie notatek i konspektów: Tworzenie notatek i konspektów z przeczytanych lektur oraz z różnych zagadnień literackich i kulturowych.

2. Umiejętność Analizy i Interpretacji

 • Regularne ćwiczenia: Ćwiczenie analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich.
 • Praca z tekstami: Praktyka w rozpoznawaniu środków stylistycznych, analizowanie struktury tekstu oraz interpretowanie intencji autora.

3. Praktyka Pisania Wypracowań

 • Pisanie wypracowań: Regularne ćwiczenie pisania rozprawek, esejów i analiz porównawczych.
 • Konsultacje z nauczycielami: Konsultowanie napisanych prac z nauczycielami lub korepetytorami, aby uzyskać konstruktywną krytykę i wskazówki dotyczące poprawy.

4. Rozwiązywanie Arkuszy Egzaminacyjnych

 • Rozwiązywanie zadań z poprzednich lat: Praca z arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat pomaga oswoić się z formatem egzaminu oraz typami zadań, które mogą się pojawić.
 • Symulacje egzaminu: Przeprowadzanie symulacji egzaminu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, aby ćwiczyć zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym.
Biologia Poznań
Biologia jako przedmiot szkolny jest niezwykle istotna, oferując szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Wiedza z zakresu biologii jest kluczowa dla zdrowia, ochrony środowiska, produkcji żywności oraz innowacji technologicznych. Dobrze zdana matura z biologii otwiera wiele drzwi na uczelniach wyższych i w karierze zawodowej, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającym się mieście jak Poznań. Absolwenci biologii mają szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze medycznym, badawczym, ochrony środowiska oraz w przemyśle, co czyni ten przedmiot nie tylko fascynującym, ale także niezwykle praktycznym i wartościowym.

Terminy Matury z Języka Polskiego z Poprzednich Lat

Egzamin maturalny z języka polskiego odbywa się corocznie na początku maja. Terminy egzaminów są ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) i obowiązują we wszystkich szkołach w Polsce. Poniżej przedstawiam terminy matur z języka polskiego z kilku ostatnich lat, zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Matura Polski 2023

 • Poziom Podstawowy: 4 maja 2023 (czwartek), godz. 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 4 maja 2023 (czwartek), godz. 14:00

Matura Polski 2022

 • Poziom Podstawowy: 4 maja 2022 (środa), godz. 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 4 maja 2022 (środa), godz. 14:00

Matura Polski 2021

 • Poziom Podstawowy: 4 maja 2021 (wtorek), godz. 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 4 maja 2021 (wtorek), godz. 14:00

Matura Polski 2020

 • Poziom Podstawowy: 8 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 8 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 14:00
  • Uwaga: W 2020 roku terminy matur zostały przesunięte z powodu pandemii COVID-19.

Matura Polski 2019

 • Poziom Podstawowy: 6 maja 2019 (poniedziałek), godz. 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 6 maja 2019 (poniedziałek), godz. 14:00

Matura Polski 2018

 • Poziom Podstawowy: 4 maja 2018 (piątek), godz. 9:00
 • Poziom Rozszerzony: 4 maja 2018 (piątek), godz. 14:00

Przykładowe Zadania z Matury Rozszerzonej z Języka Polskiego

Matura rozszerzona z języka polskiego jest bardziej wymagającą formą egzaminu, która sprawdza zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia tekstów literackich i nieliterackich. Poniżej przedstawiam przykładowe zadania, które mogą pojawić się na maturze rozszerzonej z języka polskiego.

Analiza Tekstu

Zadanie 1: Analiza Fragmentu Utworu Literackiego

Tekst: Przeczytaj fragment powieści „Lalka” Bolesława Prusa.

„[…] Wokulski wyciągnął z kieszeni pugilares, wyjął z niego plik banknotów i zaczął przeglądać. Były to różne sumy, które jak się okazało, składały się na dużą kwotę. Następnie, ostrożnie przyglądając się wokół, schował pieniądze do kieszeni i poszedł w stronę sklepu.”

Zadania:

 1. Przeanalizuj, jakie uczucia towarzyszą Wokulskiemu w opisanym fragmencie. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do tekstu.
 2. Jakie mogą być motywy działania Wokulskiego w przedstawionej sytuacji? Podaj dwa możliwe motywy i uzasadnij je na podstawie znajomości całej powieści.

Odpowiedź:

 1. Wokulskiemu towarzyszy mieszanka napięcia i ostrożności. Napięcie widać w jego ostrożnym przeglądaniu banknotów i sprawdzaniu otoczenia, co sugeruje, że obawia się odkrycia lub kradzieży. Ostrożność jest widoczna w jego działaniu, kiedy chowa pieniądze do kieszeni i zmierza w stronę sklepu.
 2. Możliwe motywy działania Wokulskiego mogą obejmować:
  • Motyw finansowy: Wokulski może gromadzić pieniądze na zakup sklepu lub inwestycje związane z jego biznesem.
  • Motyw pomocy innym: Wokulski może planować przeznaczenie tych pieniędzy na pomoc dla potrzebujących, co zgodne jest z jego altruistycznymi cechami, które są widoczne w innych częściach powieści.

Zadanie 2: Analiza Eseju

Tekst: Przeczytaj esej filozoficzny dotyczący zagadnienia wolności jednostki.

„[…] Wolność jednostki jest fundamentem społeczeństwa demokratycznego. Jednak jej granice zawsze były przedmiotem debat i kontrowersji. Pojawia się pytanie: gdzie kończy się wolność jednostki, a zaczyna wolność innych? Wolność nie jest absolutna, musi być zrównoważona odpowiedzialnością i poszanowaniem praw innych ludzi.”

Zadania:

 1. Przeanalizuj główną tezę eseju i sposób, w jaki autor ją rozwija. Odwołaj się do argumentów przedstawionych w tekście.
 2. W jaki sposób autor używa środków stylistycznych, aby wzmocnić przekaz swojego eseju? Podaj przykłady i omów ich funkcje.

Odpowiedź:

 1. Główna teza eseju brzmi, że wolność jednostki jest kluczowa dla społeczeństwa demokratycznego, ale musi być zrównoważona odpowiedzialnością i poszanowaniem praw innych ludzi. Autor rozwija tę tezę, przedstawiając argumenty dotyczące granic wolności, potrzebę równowagi między wolnością a odpowiedzialnością oraz przykładami historycznymi i społecznymi.
 2. Autor używa różnych środków stylistycznych, aby wzmocnić przekaz eseju. Przykłady obejmują:
  • Retoryczne pytania: „Gdzie kończy się wolność jednostki, a zaczyna wolność innych?” – skłaniają czytelnika do refleksji nad tematem.
  • Antyteza: „Wolność nie jest absolutna, musi być zrównoważona odpowiedzialnością” – podkreśla konieczność balansu między wolnością a odpowiedzialnością.

Wypracowanie

Temat 1: „Porównaj sposób przedstawienia buntu młodzieży w 'Ferdydurke’ Witolda Gombrowicza i 'Cierpieniach młodego Wertera’ Johanna Wolfganga Goethego. Odwołaj się do kontekstu historycznego i literackiego obu utworów.”

Odpowiedź: Wypracowanie powinno zawierać:

 • Wstęp z przedstawieniem obu utworów i ich autorów.
 • Analizę motywu buntu w „Ferdydurke” Gombrowicza, uwzględniając kontekst międzywojennej Polski i eksperymentalny charakter powieści.
 • Analizę motywu buntu w „Cierpieniach młodego Wertera” Goethego, uwzględniając kontekst romantyzmu i filozofię Sturm und Drang.
 • Porównanie sposobu przedstawienia buntu w obu utworach, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa w motywacjach bohaterów, środkach literackich oraz przekazie.
 • Podsumowanie, w którym przedstawione zostaną wnioski z porównania.

Temat 2: „Analizując wybrany utwór literatury polskiej, omów wpływ wydarzeń historycznych na losy bohaterów. Uwzględnij kontekst historyczny i literacki utworu.”

Odpowiedź: Wypracowanie powinno zawierać:

 • Wstęp z przedstawieniem wybranego utworu i jego autora.
 • Analizę wpływu wydarzeń historycznych na losy bohaterów, odwołując się do konkretnych przykładów z tekstu.
 • Omówienie kontekstu historycznego, w którym osadzony jest utwór, oraz jego znaczenia dla zrozumienia fabuły i postaci.
 • Przedstawienie środków literackich użytych przez autora do przedstawienia wydarzeń historycznych i ich wpływu na bohaterów.
 • Podsumowanie, w którym zarysowane zostaną główne wnioski dotyczące wpływu historii na literaturę.

Średnie Wyniki z Matury Rozszerzonej z Języka Polskiego

Analiza Wyników

Rok 2021

W 2021 roku średni wynik matury rozszerzonej z języka polskiego wyniósł 57%. Był to rok, w którym wielu uczniów musiało dostosować się do nowych warunków nauki zdalnej w związku z pandemią COVID-19. Wynik ten odzwierciedlał trudności związane z nauczaniem na odległość i mniejszą dostępność tradycyjnych form wsparcia edukacyjnego.

Rok 2022

Średni wynik w 2022 roku wyniósł 60%, co oznaczało wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Powrót do nauczania stacjonarnego i lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu miały pozytywny wpływ na wyniki. Wzrost średniego wyniku wskazuje również na skuteczność strategii nauczania przyjętych przez szkoły po doświadczeniach z nauką zdalną.

Rok 2023

W 2023 roku średni wynik wyniósł 58%, co wskazuje na stabilizację wyników matury rozszerzonej z języka polskiego. Uczniowie i nauczyciele kontynuowali adaptację do zmieniających się warunków edukacyjnych, a wyniki były stosunkowo spójne z poprzednimi latami.

Matura rozszerzona polski
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest jednym z bardziej wymagających egzaminów maturalnych. Średnie wyniki tego egzaminu mogą różnić się w zależności od roku, jednak zazwyczaj oscylują wokół podobnych wartości. Poniżej przedstawiam średnie wyniki matury rozszerzonej z języka polskiego z ostatnich trzech lat.

Matura Ustna z Języka Polskiego

Matura ustna z języka polskiego jest istotnym elementem egzaminu maturalnego, który sprawdza umiejętności komunikacyjne uczniów, ich zdolność do analizy i interpretacji tekstów oraz umiejętność formułowania spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych. Jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów, niezależnie od wybranego poziomu egzaminu pisemnego.

Struktura Egzaminu

Egzamin ustny składa się z trzech głównych etapów:

1. Wylosowanie Tematu

Uczniowie losują temat z przygotowanego zestawu. Tematy mogą dotyczyć szeroko pojętej literatury, kultury, problemów społecznych oraz interpretacji tekstów literackich. Każdy zestaw zawiera tekst kultury (np. fragment utworu literackiego, obraz, plakat) oraz pytania odnoszące się do tego tekstu.

2. Przygotowanie Wypowiedzi

 • Czas na przygotowanie: Około 15 minut.
 • Cel: Sporządzenie notatek i przygotowanie struktury wypowiedzi. Uczeń może korzystać z dostarczonych materiałów oraz własnych notatek.

3. Prezentacja i Odpowiedzi na Pytania

 • Czas trwania prezentacji: Około 10 minut.
 • Prezentacja: Uczeń wygłasza przygotowaną wypowiedź, odpowiadając na pytanie zawarte w wylosowanym temacie.
 • Pytania egzaminatorów: Po wygłoszeniu wypowiedzi egzaminatorzy mogą zadawać dodatkowe pytania związane z tematem lub rozwijające myśl ucznia. Czas na odpowiedzi wynosi około 5 minut.

Przykładowe Tematy

 1. Temat literacki:
 • Temat: „Omów motyw cierpienia w 'Dziadach’ cz. III Adama Mickiewicza.”
 • Tekst: Fragment 'Dziadów’ cz. III.
 • Pytania pomocnicze: Jakie są źródła cierpienia bohaterów? Jak cierpienie wpływa na ich losy?
 1. Temat kulturowy:
 • Temat: „Interpretacja symboliki w obrazie 'Bitwa pod Grunwaldem’ Jana Matejki.”
 • Tekst: Obraz 'Bitwa pod Grunwaldem’.
 • Pytania pomocnicze: Jakie elementy obrazu są symboliczne? Jakie przesłanie niesie obraz?
 1. Temat społeczny:
 • Temat: „Omów problem wykluczenia społecznego na podstawie wybranego utworu literackiego.”
 • Tekst: Fragment wybranego utworu literackiego dotyczącego wykluczenia społecznego.
 • Pytania pomocnicze: Jakie są przyczyny wykluczenia społecznego? Jak bohaterowie radzą sobie z wykluczeniem?

Zasady Oceniania

Egzamin ustny z języka polskiego oceniany jest na podstawie kilku kryteriów, które mają na celu sprawdzenie wszechstronnych umiejętności ucznia.

1. Przygotowanie i Prezentacja Tematu (0-10 punktów)

 • Spójność i logika wypowiedzi
 • Zgodność z tematem
 • Argumentacja

2. Umiejętność Analizy i Interpretacji (0-10 punktów)

 • Analiza tekstu kultury
 • Interpretacja
 • Odniesienie do kontekstów

3. Poprawność Językowa (0-5 punktów)

 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna
 • Styl i retoryka

4. Reakcje na Pytania Egzaminatorów (0-5 punktów)

 • Umiejętność odpowiedzi na pytania
 • Elastyczność myślenia

Jak Przygotować się do Matury Rozszerzonej z Języka Polskiego

1. Zrozumienie Struktury Egzaminu

Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch głównych części: analizy tekstu oraz wypracowania.

Analiza Tekstu

 • Tekst: Fragment utworu literackiego, esej, artykuł naukowy lub publicystyczny.
 • Zadania: Około 5-10 pytań otwartych wymagających rozbudowanych odpowiedzi.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności dogłębnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich, w tym identyfikacji środków stylistycznych i analizy struktury tekstu.

Wypracowanie

 • Liczba tematów: Dwa tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej, analiza porównawcza utworów literackich.
 • Objętość: Minimum 400 słów.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zaawansowane tematy literackie, kulturowe i społeczne.

2. Znajomość Lektur

Obowiązkowe Lektury

 • Przeczytaj wszystkie lektury obowiązkowe ujęte w podstawie programowej.
 • Zrób szczegółowe notatki z najważniejszych utworów, uwzględniając główne motywy, wątki, postaci, konteksty historyczne i literackie.

Lektury Dodatkowe

 • Zapoznaj się z lekturami dodatkowymi, które mogą być przydatne do szerokiej analizy tematów literackich.
 • Staraj się przeczytać jak najwięcej różnorodnych tekstów literackich, aby poszerzyć swoje horyzonty i zrozumienie literatury.

3. Umiejętność Analizy i Interpretacji

Analiza Tekstów Literackich

 • Ćwicz analizę tekstów literackich, zwracając uwagę na środki stylistyczne, strukturę tekstu, narrację, język i symbolikę.
 • Staraj się zrozumieć intencje autora i kontekst, w jakim powstał utwór.

Analiza Tekstów Nieliterackich

 • Ćwicz analizę esejów, artykułów naukowych i publicystycznych, zwracając uwagę na argumentację, styl i strukturę tekstu.
 • Interpretuj teksty w kontekście współczesnych problemów społecznych i kulturowych.

4. Praktyka Pisania Wypracowań

Regularne Pisanie

 • Regularnie pisz wypracowania na różne tematy, korzystając z przykładowych tematów z poprzednich lat.
 • Pisz zarówno rozprawki, eseje, jak i analizy porównawcze utworów literackich.

Konsultacje z Nauczycielami

 • Konsultuj swoje prace z nauczycielami lub korepetytorami, aby uzyskać konstruktywną krytykę i wskazówki dotyczące poprawy.
 • Staraj się poprawiać swoje wypracowania na podstawie otrzymanych uwag.

5. Rozwiązywanie Arkuszy Egzaminacyjnych

Arkusze z Poprzednich Lat

 • Regularnie rozwiązuj arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, aby oswoić się z formatem egzaminu i typami zadań.
 • Pracuj nad zarządzaniem czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Symulacje Egzaminu

 • Przeprowadzaj symulacje egzaminu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, aby ćwiczyć radzenie sobie ze stresem i zarządzanie czasem.

6. Przygotowanie do Egzaminu Ustnego

Ćwiczenia Mówienia

 • Regularnie ćwicz mówienie na głos, przygotowując krótkie prezentacje na różne tematy.
 • Korzystaj z symulacji egzaminu z kolegami lub nauczycielami, aby ćwiczyć odpowiadanie na pytania egzaminatorów.

Tworzenie Konspektów

 • Twórz konspekty wypowiedzi na różne tematy, które mogą pojawić się na egzaminie ustnym.
 • Przygotowuj notatki z najważniejszymi informacjami, które pomogą Ci szybko przygotować się do odpowiedzi.

7. Wsparcie Edukacyjne

Korepetycje Online

 • Skorzystaj z korepetycji online, które oferują elastyczność, indywidualne podejście oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
 • Wybierz korepetytora, który pomoże Ci w przygotowaniu do matury, dostosowując program nauczania do Twoich potrzeb.

Materiały Edukacyjne

 • Korzystaj z dostępnych online materiałów edukacyjnych, takich jak platformy e-learningowe, kursy online, filmy edukacyjne i interaktywne ćwiczenia.
 • Wykorzystuj podręczniki, repetytoria i zbiory zadań, aby systematycznie utrwalać wiedzę i umiejętności.
Matura rozszerzona polski
Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego wymaga systematyczności, zaangażowania oraz odpowiednich strategii nauki. Egzamin ten sprawdza zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia tekstów literackich i nieliterackich. Poniżej przedstawiam szczegółowy plan przygotowań, który pomoże osiągnąć sukces na maturze rozszerzonej z języka polskiego.

Dlaczego Korepetycje Online to Dobra Forma Przygotowania do Matury Rozszerzonej z Języka Polskiego

Korepetycje online stają się coraz bardziej popularne i uznawane za skuteczną formę przygotowania do egzaminów, w tym do matury rozszerzonej z języka polskiego. Poniżej przedstawiam najważniejsze zalety korepetycji online i powody, dla których warto rozważyć tę formę nauki.

1. Elastyczność Czasowa i Miejscowa

Nauka w Dogodnym Miejscu i Czasie

 • Dostępność: Korepetycje online umożliwiają naukę w dowolnym miejscu – w domu, w bibliotece czy w parku. Wystarczy dostęp do internetu.
 • Elastyczne godziny: Uczniowie mogą dostosować godziny zajęć do swojego harmonogramu, co jest szczególnie ważne dla osób z napiętym grafikiem szkolnym i pozaszkolnym.

2. Indywidualne Podejście

Spersonalizowany Program Nauczania

 • Dostosowanie do potrzeb ucznia: Korepetytorzy online mogą dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb i poziomu ucznia, koncentrując się na jego słabych stronach i rozwijając mocne strony.
 • Szybsze postępy: Indywidualne podejście pozwala na szybsze postępy, ponieważ tempo nauki i materiały są dostosowane do możliwości ucznia.

3. Nowoczesne Narzędzia Edukacyjne

Interaktywne Materiały i Platformy

 • Multimedia: Korepetycje online często wykorzystują nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak interaktywne ćwiczenia, prezentacje multimedialne, materiały wideo i quizy, co zwiększa zaangażowanie ucznia i ułatwia przyswajanie wiedzy.
 • Platformy edukacyjne: Specjalistyczne platformy edukacyjne umożliwiają dostęp do szerokiej gamy materiałów dydaktycznych, testów próbnych i symulacji egzaminów, co pomaga w lepszym przygotowaniu do matury.

4. Komfort i Bezpieczeństwo

Nauka w Znajomym Środowisku

 • Komfort psychiczny: Nauka w znanym i komfortowym otoczeniu, takim jak własny pokój, może zmniejszyć stres i zwiększyć efektywność nauki.
 • Bezpieczeństwo: Korepetycje online eliminują potrzebę dojazdów, co jest bezpieczniejsze i wygodniejsze dla uczniów i ich rodziców.

5. Dostęp do Wysokiej Klasy Specjalistów

Wykwalifikowani Korepetytorzy

 • Szeroki wybór: Internet umożliwia dostęp do szerokiej bazy wykwalifikowanych korepetytorów, niezależnie od lokalizacji geograficznej. Uczniowie mogą wybrać nauczyciela, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.
 • Specjalizacja: Korepetytorzy online często specjalizują się w przygotowywaniu uczniów do konkretnych egzaminów, takich jak matura rozszerzona z języka polskiego, co zwiększa skuteczność nauki.

6. Ekonomiczna Korzyść

Oszczędność Czasu i Pieniędzy

 • Brak kosztów dojazdu: Korepetycje online eliminują koszty i czas związany z dojazdami na zajęcia.
 • Dostęp do darmowych materiałów: Wiele platform edukacyjnych i korepetytorów online oferuje darmowe materiały edukacyjne, testy próbne i zasoby, co może obniżyć koszty przygotowania do matury.

7. Stały Monitoring i Wsparcie

Regularne Oceny i Feedback

 • Monitorowanie postępów: Korepetytorzy online często stosują systematyczne oceny i testy próbne, aby monitorować postępy ucznia i dostosować program nauczania.
 • Stały kontakt: Uczniowie mają możliwość regularnego kontaktu z korepetytorem, co umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów i uzyskiwanie wsparcia w trudnych kwestiach.

Podsumowanie

Korepetycje online oferują wiele korzyści, które mogą znacząco wspomóc przygotowania do matury rozszerzonej z języka polskiego. Elastyczność, indywidualne podejście, nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz dostęp do wykwalifikowanych korepetytorów to tylko niektóre z zalet tej formy nauki. Dzięki korepetycjom online uczniowie mogą efektywnie przygotować się do egzaminu, oszczędzając przy tym czas i koszty związane z tradycyjnymi korepetycjami.

Korepetycje z innych przedmiotów

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!