Spis treści

Terminy i Daty Matury z Języka Angielskiego w 2023 Roku

Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2023 roku miał miejsce w określonych terminach zarówno dla części pisemnej, jak i ustnej. Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram tych egzaminów oraz dodatkowe istotne informacje związane z maturą.

Terminy Egzaminów Pisemnych

Poziom Podstawowy

 • Data: 5 maja 2023 roku (piątek)
 • Godzina: 9:00

Poziom Rozszerzony

 • Data: 9 maja 2023 roku (wtorek)
 • Godzina: 9:00

Terminy Egzaminów Ustnych

Egzaminy ustne odbywały się w szkołach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 • Okres: od 10 maja 2023 (środa) do 23 maja 2023 (wtorek)
 • Czas trwania egzaminu ustnego: Każdy uczeń miał 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności językowych.

Wyniki Egzaminów

Wyniki egzaminów pisemnych były dostępne od 7 lipca 2023 roku w systemie ZIU (Zintegrowany Informator Uczniowski), który umożliwia sprawdzenie wyników online lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Termin Dodatkowy

Dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, przewidziano termin dodatkowy:

 • Poziom podstawowy: 5 czerwca 2023 roku (poniedziałek), godzina 9:00
 • Poziom rozszerzony: 6 czerwca 2023 roku (wtorek), godzina 14:00
 • Egzamin ustny: od 5 czerwca 2023 (poniedziałek) do 7 czerwca 2023 (środa)​.

Termin Poprawkowy

Jeśli uczeń nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego:

 • Poziom podstawowy: 22 sierpnia 2023 roku (wtorek), godzina 9:00
 • Egzamin ustny: 21 sierpnia 2023 (poniedziałek)

Wyniki egzaminów poprawkowych były ogłaszane 8 września 2023 roku.

Podsumowanie

Matura z języka angielskiego w 2023 roku miała ściśle określony harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych, z dodatkowymi terminami dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Wyniki były dostępne online i w szkołach, a terminy poprawkowe zapewniały uczniom możliwość ponownego zdawania egzaminu w przypadku niepowodzenia.

Dobrze zaplanowany harmonogram oraz możliwość sprawdzenia wyników online ułatwiły uczniom organizację i przygotowanie do tego ważnego egzaminu.

Biologia Kraków
Każda z tych uczelni oferuje programy o wysokim standardzie nauczania oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i projektów badawczych. Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni zależy od indywidualnych zainteresowań i celów zawodowych. Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą specjalizacji i zaawansowanych badań naukowych, co czyni go jedną z najlepszych opcji dla studentów zainteresowanych biologią.

Wyniki Matury z Języka Angielskiego w 2023 Roku

Matura z języka angielskiego w 2023 roku przyniosła zróżnicowane wyniki w zależności od typu szkoły i poziomu egzaminu. Poniżej znajdują się szczegółowe dane na temat średnich wyników oraz inne interesujące statystyki związane z tym egzaminem.

Średnie Wyniki

Poziom Podstawowy

 • Średni wynik w skali kraju: 85% dla absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 73% dla absolwentów techników, szkół artystycznych i branżowych II stopnia​.

Poziom Rozszerzony

 • Średni wynik: Wyniki dla poziomu rozszerzonego nie są tak szczegółowo podane, jednak wiadomo, że uczniowie uzyskiwali wyniki wyższe niż na poziomie podstawowym, co jest zgodne z tendencjami z poprzednich lat.

Procenty Zdań

 • Licea Ogólnokształcące: 98% uczniów zdało egzamin pisemny z języka angielskiego.
 • Technika, Szkoły Artystyczne i Branżowe II Stopnia: 95% uczniów zdało egzamin pisemny z języka angielskiego.

Wyniki Egzaminu Ustnego

 • Średni wynik egzaminu ustnego z języka obcego: 82% dla uczniów liceów ogólnokształcących i 67% dla uczniów techników oraz szkół artystycznych i branżowych II stopnia.

Ciekawe Statystyki

 1. Zdawalność: W sumie, 84,4% wszystkich maturzystów zdało maturę, a 11,4% miało prawo do poprawki z jednego przedmiotu obowiązkowego.
 2. Popularność Przedmiotu: Język angielski pozostaje najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.
 3. Rozkład Wyników: Najwyższe wyniki osiągali uczniowie z liceów ogólnokształcących, natomiast uczniowie techników i szkół branżowych uzyskiwali niższe średnie wyniki, co odzwierciedla różnice w programach nauczania i zasobach edukacyjnych między tymi typami szkół.

Podsumowanie

Wyniki matury z języka angielskiego w 2023 roku pokazują, że większość uczniów dobrze poradziła sobie z egzaminem. Średnie wyniki wskazują na solidne przygotowanie uczniów, szczególnie w liceach ogólnokształcących. Wysokie wyniki z języka angielskiego podkreślają jego znaczenie w polskim systemie edukacji i jego rosnącą popularność wśród uczniów.

Znajomość tych danych może pomóc przyszłym maturzystom w zrozumieniu, jakie są oczekiwania i jakie rezultaty można osiągnąć przy odpowiednim przygotowaniu.

Przykładowe Zadanie z Matury z Języka Angielskiego z 2023 Roku z Poprawną Odpowiedzią

Część: Czytanie ze Zrozumieniem

Tekst do przeczytania:

The Internet has revolutionized the way we communicate and access information. From social media platforms to educational websites, the digital world offers a vast array of resources and opportunities. However, this abundance of information also poses challenges, such as the spread of misinformation and the need for digital literacy. As users, we must critically evaluate the content we encounter and utilize the Internet responsibly.

Pytania do tekstu:

 1. What are some of the benefits mentioned in the text about the Internet?
 2. What challenges does the text identify regarding the Internet?
 3. Why is digital literacy important according to the text?
 4. How should users approach the content they find online?

Poprawne odpowiedzi:

 1. Some of the benefits mentioned in the text about the Internet include revolutionizing communication, providing access to information, offering a variety of resources and opportunities, and hosting social media platforms and educational websites.
 2. The challenges identified in the text regarding the Internet include the spread of misinformation and the need for digital literacy.
 3. Digital literacy is important according to the text because it allows users to critically evaluate the content they encounter and use the Internet responsibly.
 4. Users should approach the content they find online critically and evaluate it to ensure its reliability and accuracy.

Arkusz Maturalny z Języka Angielskiego w 2023 Roku

Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2023 roku obejmował zarówno część pisemną, jak i ustną, sprawdzając różne umiejętności językowe uczniów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury arkusza maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z przykładami zadań i ogólnymi wrażeniami uczniów.

Struktura Arkusza Maturalnego

Poziom Podstawowy

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składał się z czterech głównych części:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Składa się z 3-4 nagrań.
  • Typy zadań obejmują wybór wielokrotny, prawda/fałsz oraz przyporządkowywanie informacji.
  • Przykładowe zadanie: Słuchanie dialogu między dwoma osobami i odpowiadanie na pytania dotyczące treści rozmowy.
 2. Czytanie (Reading)
  • Obejmuje kilka tekstów (zazwyczaj 3-4).
  • Typy zadań obejmują wybór wielokrotny, uzupełnianie luk oraz dopasowywanie nagłówków do akapitów.
  • Przykładowe zadanie: Czytanie artykułu o wpływie technologii na edukację i odpowiadanie na pytania dotyczące szczegółów zawartych w tekście.
 3. Pisanie (Writing)
  • Uczniowie muszą napisać dwa teksty: krótszy (np. e-mail) i dłuższy (np. list formalny).
  • Przykładowe zadanie: Napisanie listu do przyjaciela opisującego ostatnie wakacje.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Obejmuje zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
  • Typy zadań obejmują uzupełnianie luk w tekstach, przekształcanie zdań oraz wybór poprawnej formy wyrazu.

Poziom Rozszerzony

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i składa się z podobnych części jak egzamin podstawowy, ale na wyższym poziomie trudności:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Zawiera bardziej złożone nagrania wymagające dokładniejszego zrozumienia szczegółów.
 2. Czytanie (Reading)
  • Teksty są bardziej zaawansowane i wymagają głębszej analizy.
 3. Pisanie (Writing)
  • Uczniowie muszą napisać dwa teksty: krótszy i dłuższy (np. rozprawka argumentacyjna).
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Bardziej skomplikowane zadania obejmujące zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.
Kraków polski
Studiowanie języka polskiego w Krakowie zapewnia solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a także otwiera wiele drzwi do kariery naukowej, edukacyjnej i medialnej.

Przykłady zadań z matury z języka angielskiego w 2023 roku

Słuchanie (Listening)

Zadanie: Słuchanie wywiadu z ekspertem ds. zdrowia na temat zdrowego stylu życia i odpowiadanie na pytania dotyczące jego wypowiedzi. Przykładowe pytanie: Co, według eksperta, jest najważniejszym elementem zdrowego stylu życia?

Czytanie (Reading)

Zadanie: Czytanie artykułu o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo i odpowiadanie na pytania. Przykładowe pytanie: Jakie środki zaradcze są proponowane w artykule, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych?

Pisanie (Writing)

Zadanie: Napisanie listu formalnego do redakcji gazety wyrażającego opinię na temat roli technologii w edukacji. Przykładowe zadanie: Napisz list, w którym opiszesz swoje zdanie na temat wpływu technologii na nauczanie i przedstawisz swoje propozycje na poprawę tej sytuacji.

Gramatyka i Słownictwo (Use of English)

Zadanie: Uzupełnianie luk w tekście dotyczącym historii wynalazków. Przykładowe zdanie: The invention of the telephone is often _____ (attribute) to Alexander Graham Bell.

Ogólne Wrażenia i Opinie

Uczniowie, którzy przystąpili do matury z języka angielskiego w 2023 roku, podkreślali, że zadania były dobrze zrównoważone i zgodne z oczekiwaniami. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, zadania sprawdzały umiejętności praktyczne i teoretyczne, a także zdolność do krytycznego myślenia i wyrażania opinii.

Matura Ustna z Języka Angielskiego w 2023 Roku

Matura ustna z języka angielskiego w 2023 roku była jednym z kluczowych egzaminów sprawdzających umiejętności komunikacyjne uczniów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury tego egzaminu, jego przebiegu oraz wymaganych umiejętności.

Struktura Egzaminu Ustnego

1. Rozmowa Wstępna (Introduction)

 • Opis: Egzaminator prowadzi krótką rozmowę mającą na celu rozluźnienie ucznia. Pytania mogą dotyczyć codziennych sytuacji, zainteresowań ucznia, jego planów na przyszłość itp.
 • Czas trwania: Około 2-3 minut.

2. Opis Obrazka (Picture Description)

 • Opis: Uczeń otrzymuje obrazek i musi go opisać. Może to być zdjęcie przedstawiające scenę z życia codziennego, wydarzenie kulturalne, sytuację zawodową itp.
 • Czas trwania: Około 3 minut.

3. Rozmowa na Podstawie Obrazka (Picture-based Discussion)

 • Opis: Po opisie obrazka egzaminator zadaje pytania dotyczące obrazka lub sytuacji na nim przedstawionej. Pytania mogą dotyczyć opinii ucznia, jego doświadczeń związanych z tematem obrazka, czy też hipotetycznych scenariuszy.
 • Czas trwania: Około 4-5 minut.

4. Zadanie Interakcyjne (Interactive Task)

 • Opis: Uczeń uczestniczy w symulowanej rozmowie na dany temat. Egzaminator wciela się w rolę, np. klienta, kolegi z pracy, współlokatora, a uczeń musi odpowiednio reagować na pytania i sytuacje.
 • Czas trwania: Około 3-4 minut.

Przebieg Egzaminu

 1. Czas Trwania: Cały egzamin ustny trwa około 15 minut.
 2. Ocena: Uczniowie są oceniani przez dwóch egzaminatorów, którzy oceniają płynność mówienia, poprawność językową, bogactwo słownictwa oraz umiejętność komunikacji.
 3. Punkty: Wyniki są przedstawiane w formie punktów, które następnie są przeliczane na oceny.

Wymagania i Umiejętności

1. Komunikacja

 • Opis: Uczniowie muszą być w stanie płynnie komunikować się w języku angielskim, odpowiadać na pytania, wyrażać swoje opinie i reagować na różne sytuacje.
 • Przykład: Opisanie swojej ostatniej podróży, wyrażenie opinii na temat wpływu technologii na życie codzienne.

2. Opis Obrazka

 • Opis: Uczniowie muszą umieć szczegółowo opisać obrazek, używając odpowiedniego słownictwa i struktur gramatycznych.
 • Przykład: Opisanie sceny na obrazku przedstawiającym park, w tym ludzi, działania, pogodę i atmosferę.

3. Interakcja

 • Opis: Uczniowie muszą umieć prowadzić rozmowę, negocjować, uzasadniać swoje zdanie oraz reagować na pytania egzaminatora.
 • Przykład: Symulacja rozmowy z pracodawcą na temat zmiany godzin pracy.

Przykładowe Zadanie

Zadanie Interakcyjne:

Egzaminator wciela się w rolę pracodawcy, a uczeń jest pracownikiem. Pracodawca pyta ucznia, czy jest gotowy przyjąć dodatkowe obowiązki w pracy. Uczeń musi odpowiedzieć, wyrazić swoją opinię i przedstawić argumenty za lub przeciw.

Przykładowa odpowiedź ucznia:

„Yes, I would be willing to take on additional responsibilities, as I believe it would be a great opportunity for me to develop my skills and contribute more to the company. However, I would appreciate some initial guidance to ensure that I can handle the new tasks effectively.”

Przygotowanie do Egzaminu Ustnego

1. Ćwiczenie Mówienia

 • Regularnie rozmawiaj po angielsku, aby zwiększyć płynność i pewność siebie. Możesz to robić z nauczycielem, kolegami z klasy lub nawet online z native speakerami.

2. Oglądanie Filmów i Słuchanie Podcastów

 • Oglądanie filmów i słuchanie podcastów w języku angielskim pomoże zrozumieć różne akcenty i zwiększyć zasób słownictwa.

3. Opis Obrazków

 • Ćwicz opisywanie różnych obrazków. Możesz korzystać z materiałów dostępnych online lub z podręczników do nauki języka angielskiego.

4. Symulacje Egzaminów

 • Udział w symulacjach egzaminów ustnych z nauczycielem lub kolegami może pomóc w oswojeniu się z formatem egzaminu i zmniejszyć stres.

Matura z Języka Angielskiego na Poziomie Podstawowym w 2023 Roku

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku była kluczowym egzaminem dla wielu uczniów kończących szkoły średnie w Polsce. Egzamin ten sprawdzał podstawowe umiejętności językowe, które uczniowie powinni opanować w trakcie swojej edukacji. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury egzaminu, przykładowe zadania oraz wyniki uczniów.

Struktura Egzaminu

Egzamin na poziomie podstawowym składał się z kilku części, które miały na celu ocenę różnych umiejętności językowych:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Opis: Uczniowie musieli wysłuchać kilku nagrań (3-4), a następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, prawda/fałsz, przyporządkowanie informacji.
  • Czas trwania: Około 25 minut.
 2. Czytanie (Reading)
  • Opis: Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Teksty mogły obejmować artykuły, ogłoszenia, listy itp.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, uzupełnianie luk, dopasowywanie nagłówków do akapitów.
  • Czas trwania: Około 45 minut.
 3. Pisanie (Writing)
  • Opis: Uczniowie musieli napisać dwa teksty: krótszy (np. e-mail, notatka) i dłuższy (np. list formalny, rozprawka).
  • Typy zadań: Krótsza forma użytkowa i dłuższa wypowiedź pisemna.
  • Czas trwania: Około 70 minut.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Opis: Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
  • Typy zadań: Uzupełnianie luk w tekstach, przekształcanie zdań, wybór poprawnej formy wyrazu.
  • Czas trwania: Wliczone w czas na pozostałe części egzaminu.

Matura Rozszerzona z Języka Angielskiego w 2023 Roku

Matura rozszerzona z języka angielskiego w 2023 roku była jednym z najważniejszych egzaminów dla uczniów, którzy chcieli kontynuować edukację na kierunkach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Egzamin ten sprawdzał umiejętności językowe na wyższym poziomie, w tym czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie oraz znajomość gramatyki i słownictwa.

Struktura Egzaminu

Egzamin rozszerzony składał się z kilku części:

1. Słuchanie (Listening)

 • Opis: Ta część egzaminu zawierała kilka nagrań, które uczniowie musieli uważnie wysłuchać i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści. Nagrania mogły obejmować rozmowy, wywiady, monologi oraz inne formy mówione.
 • Typy zadań: Wybór wielokrotny, prawda/fałsz, przyporządkowanie informacji do nagrań.
 • Przykładowe pytanie: Słuchanie wywiadu z ekspertem ds. zdrowia i odpowiadanie na pytania dotyczące jego wypowiedzi.

2. Czytanie ze Zrozumieniem (Reading Comprehension)

 • Opis: Uczniowie czytali kilka tekstów, które były bardziej zaawansowane niż na poziomie podstawowym. Teksty mogły pochodzić z artykułów naukowych, literatury, esejów itp.
 • Typy zadań: Wybór wielokrotny, uzupełnianie luk, przyporządkowanie nagłówków do akapitów.
 • Przykładowe pytanie: Czytanie artykułu o zmianach klimatycznych i odpowiadanie na pytania dotyczące szczegółów zawartych w tekście.

3. Pisanie (Writing)

 • Opis: Uczniowie musieli napisać dwa teksty na zadane tematy. Zadania te wymagały umiejętności argumentacji, logicznego myślenia oraz poprawności gramatycznej i stylistycznej.
 • Typy zadań: Pisanie rozprawki, raportu, listu formalnego, recenzji.
 • Przykładowe zadanie: Napisanie rozprawki na temat wpływu mediów społecznościowych na społeczeństwo.

4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)

 • Opis: Ta część egzaminu sprawdzała znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych oraz szeroki zasób słownictwa.
 • Typy zadań: Uzupełnianie luk w tekście, przekształcanie zdań, tłumaczenia zdań.
 • Przykładowe zadanie: Przekształcanie zdań z użyciem odpowiednich form gramatycznych.

Wyniki i Opinie

W 2023 roku wyniki matury rozszerzonej z języka angielskiego były zróżnicowane, jednak większość uczniów uzyskała wyniki zadowalające, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu. Średni wynik egzaminu rozszerzonego był wyższy niż na poziomie podstawowym, co odzwierciedla zaawansowany poziom umiejętności uczniów.

Matura Próbna z Języka Angielskiego w 2023 Roku

Matura próbna z języka angielskiego jest jednym z najważniejszych narzędzi przygotowujących uczniów do właściwego egzaminu maturalnego. W 2023 roku, jak co roku, matura próbna została przeprowadzona, aby pomóc uczniom oswoić się z formatem egzaminu, ocenić ich aktualne umiejętności oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Matura matematyka 2024
Pandemia COVID-19 miała wielowymiarowy wpływ na matury z matematyki, zmieniając tryb nauczania, programy, organizację egzaminów i wyniki uczniów. Wpływ ten był zarówno bezpośredni, jak i pośredni, obejmując aspekty technologiczne, psychologiczne i organizacyjne. Adaptacja do tych warunków była wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii mogą wpłynąć na przyszłe podejścia do nauczania i oceniania uczniów.

Struktura i Znaczenie Matury Próbnej z Języka Angielskiego

Poziom Podstawowy i Rozszerzony

Matura próbna z języka angielskiego, podobnie jak właściwa matura, składała się z kilku części:

 1. Słuchanie (Listening): Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.
 2. Czytanie (Reading): Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego.
 3. Pisanie (Writing): Zadania wymagające napisania krótkich i dłuższych tekstów.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English): Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych i zasobu słownictwa.

Przykładowe Zadania

 • Słuchanie: Odsłuchanie rozmowy i odpowiedzi na pytania dotyczące treści.
 • Czytanie: Analiza artykułu i odpowiedzi na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu.
 • Pisanie: Napisanie e-maila lub listu formalnego oraz rozprawki na zadany temat.
 • Gramatyka i Słownictwo: Uzupełnianie luk w tekście, transformacje zdań.

Znaczenie Matury Próbnej

1. Oswajanie się z Formatem Egzaminu

Matura próbna pozwala uczniom zaznajomić się z formatem egzaminu, typami zadań oraz wymaganiami czasowymi. Dzięki temu, podczas właściwej matury, uczniowie czują się pewniej i lepiej zarządzają swoim czasem.

2. Ocena Umiejętności

Próbna matura umożliwia ocenę aktualnego poziomu umiejętności językowych ucznia. Wyniki egzaminu próbnego dostarczają cennych informacji o mocnych i słabych stronach ucznia, co pozwala na skuteczniejsze przygotowanie do właściwej matury.

3. Identyfikacja Obszarów do Poprawy

Analiza wyników matury próbnej pozwala zidentyfikować konkretne obszary wymagające poprawy. Uczniowie mogą skupić się na tych aspektach, które sprawiają im największe trudności, co zwiększa ich szanse na uzyskanie lepszych wyników na właściwej maturze.

4. Redukcja Stresu

Regularne przeprowadzanie próbnych egzaminów pomaga w redukcji stresu związanego z egzaminem maturalnym. Uczniowie, którzy mieli okazję wielokrotnie ćwiczyć w warunkach egzaminacyjnych, są mniej narażeni na stres w dniu właściwej matury.

5. Informacja Zwrotna

Nauczyciele mogą wykorzystać wyniki matury próbnej do udzielenia szczegółowej informacji zwrotnej uczniom. Dzięki temu uczniowie dowiadują się, co zrobili dobrze, a co wymaga poprawy, co jest niezwykle cenne w procesie nauki.

Przykładowe Zadanie z Matury Próbnej z Angielskiego 2023

Zadanie: Słuchanie

Instrukcja: Posłuchaj nagrania dotyczącego zdrowego stylu życia. Następnie odpowiedz na pytania.

Nagranie:

 • Pytanie 1: Co ekspert powiedział na temat korzyści płynących z regularnych ćwiczeń fizycznych?
 • Pytanie 2: Jakie są najczęstsze błędy dietetyczne według eksperta?

Poprawne odpowiedzi:

 • Odpowiedź 1: Ekspert powiedział, że regularne ćwiczenia fizyczne poprawiają kondycję serca i układu krążenia, zwiększają poziom energii i poprawiają nastrój.
 • Odpowiedź 2: Najczęstsze błędy dietetyczne to spożywanie zbyt dużej ilości przetworzonej żywności i niewystarczająca ilość warzyw i owoców w diecie.
Biologia Poznań
Biologia jako przedmiot szkolny jest niezwykle istotna, oferując szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Wiedza z zakresu biologii jest kluczowa dla zdrowia, ochrony środowiska, produkcji żywności oraz innowacji technologicznych. Dobrze zdana matura z biologii otwiera wiele drzwi na uczelniach wyższych i w karierze zawodowej, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającym się mieście jak Poznań. Absolwenci biologii mają szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze medycznym, badawczym, ochrony środowiska oraz w przemyśle, co czyni ten przedmiot nie tylko fascynującym, ale także niezwykle praktycznym i wartościowym.

Matura IB z Języka Angielskiego

Matura IB (International Baccalaureate) z języka angielskiego to część międzynarodowego programu edukacyjnego, który jest uznawany na całym świecie. Egzamin z języka angielskiego w ramach IB sprawdza umiejętności językowe uczniów na zaawansowanym poziomie, w tym umiejętność analizy literatury, interpretacji tekstów oraz pisania esejów.

Struktura Egzaminu

Egzamin IB z języka angielskiego jest podzielony na dwie główne części: Language A: Literature i Language B.

1. Language A: Literature

Opis: Przeznaczony dla uczniów, dla których język angielski jest pierwszym językiem lub którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom biegłości. Egzamin koncentruje się na analizie literatury anglojęzycznej.

Komponenty:

 • Paper 1 (Analiza Tekstu): Uczniowie muszą przeanalizować nieliteracki tekst, skupiając się na jego cechach stylistycznych, językowych i literackich.
 • Paper 2 (Esej Literacki): Uczniowie wybierają jedno z kilku zaproponowanych pytań dotyczących literatury i piszą esej, wykorzystując przynajmniej dwa teksty literackie.
 • Oral Commentary (Komentarz Ustny): Uczniowie muszą przygotować ustny komentarz do fragmentu wybranego tekstu literackiego.
 • Written Assignment: Uczniowie piszą dłuższą pracę pisemną na podstawie jednego z tekstów literackich omawianych w klasie.

2. Language B

Opis: Przeznaczony dla uczniów, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego.

Komponenty:

 • Paper 1 (Czytanie): Test zrozumienia czytanego tekstu, w którym uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące treści kilku tekstów.
 • Paper 2 (Pisanie): Zadania pisemne, w których uczniowie muszą napisać teksty użytkowe lub kreatywne na zadane tematy.
 • Oral Assessment (Ocena Ustna): Uczniowie muszą przeprowadzić rozmowę na zadany temat, wykazując się umiejętnością komunikacji w języku angielskim.

Wymagania i Umiejętności

Egzamin IB z języka angielskiego wymaga od uczniów:

 • Zaawansowanej Znajomości Języka: Umiejętności analizy i interpretacji literatury oraz pisania esejów na wysokim poziomie.
 • Krytycznego Myślenia: Analizowania tekstów literackich i nieliterackich oraz formułowania przemyślanych argumentów.
 • Biegłości Pisania: Tworzenia różnorodnych form pisemnych, takich jak eseje, raporty i analizy literackie.
 • Komunikacji Ustnej: Prezentowania i obrony swoich poglądów w ramach ustnych komentarzy i dyskusji.

Znaczenie Matury IB

Matura IB z języka angielskiego ma duże znaczenie, ponieważ:

 • Uznawalność Międzynarodowa: Jest uznawana przez uczelnie na całym świecie jako dowód zaawansowanych umiejętności językowych.
 • Przygotowanie do Studiów: Przygotowuje uczniów do studiów wyższych, rozwijając umiejętności analityczne i komunikacyjne.
 • Rozwój Umiejętności: Pomaga w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, analizy i argumentacji, które są kluczowe w wielu dziedzinach nauki i pracy zawodowej.

Podsumowanie

Matura IB z języka angielskiego jest wymagającym, ale wartościowym egzaminem, który rozwija zaawansowane umiejętności językowe, analityczne i krytyczne. Przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i kariery zawodowej, oferując szerokie możliwości rozwoju i uznawalność międzynarodową.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!