Spis treści

Matura z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2024 roku jest kluczowym elementem dla uczniów szkół średnich w Polsce. Poniżej przedstawiam szczegóły dotyczące terminów, struktury egzaminu oraz wymagań.

Terminy Egzaminów

Egzamin Pisemny

 • Poziom podstawowy: 9 maja 2024 roku, godzina 9:00.
 • Poziom rozszerzony: 13 maja 2024 roku, godzina 9:00.

Egzamin Ustny

 • Terminy: Od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja 2024 roku.
 • Wyniki: Wyniki egzaminów ustnych będą dostępne w dniu egzaminu, kilka minut po zakończeniu rozmowy.

Struktura Egzaminu

Poziom Podstawowy

Egzamin na poziomie podstawowym składa się z kilku części, które mają na celu ocenę różnych umiejętności językowych:

 1. Słuchanie (Listening): Kilka nagrań, po których uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.
 2. Czytanie (Reading): Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych.
 3. Pisanie (Writing): Zadania wymagające napisania krótkiego i dłuższego tekstu na zadany temat.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English): Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.

Poziom Rozszerzony

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest bardziej zaawansowany i obejmuje:

 1. Słuchanie (Listening): Bardziej złożone nagrania wymagające dokładniejszego zrozumienia szczegółów.
 2. Czytanie (Reading): Zaawansowane teksty pochodzące z autentycznych źródeł.
 3. Pisanie (Writing): Dwa zadania pisemne na zadane tematy, takie jak rozprawka argumentacyjna czy raport.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English): Bardziej skomplikowane zadania obejmujące zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.

Zakres Tematyczny i Wymagania

Egzamin maturalny z języka angielskiego sprawdza szeroki zakres tematów, w tym:

 • Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple itp.
 • Rzeczowniki i przymiotniki: Formy pojedyncze i mnogie, przymiotniki dzierżawcze, stopniowanie przymiotników.
 • Przedimki: Określony, nieokreślony, zerowy.
 • Przysłówki i zaimki: Stopniowanie, użycie przysłówków, zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne, pytające.

Przygotowanie do Egzaminu

Aby dobrze przygotować się do matury, uczniowie powinni:

 1. Ćwiczyć różnorodne zadania: Rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych i testów.
 2. Poszerzać słownictwo: Regularne powtarzanie i nauka nowych słów i zwrotów.
 3. Praktykować umiejętności pisemne: Pisanie esejów, listów i innych form tekstów użytkowych.
 4. Ćwiczyć słuchanie i mówienie: Słuchanie nagrań w języku angielskim i uczestnictwo w rozmowach.

Znaczenie Matury z Języka Angielskiego

Matura z języka angielskiego jest nie tylko obowiązkowym elementem egzaminu dojrzałości, ale także kluczowym narzędziem, które otwiera drzwi do dalszej edukacji i kariery zawodowej. Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w wielu dziedzinach, dlatego osiągnięcie dobrych wyników na tym egzaminie jest niezwykle ważne.

Podsumowanie

Matura z języka angielskiego w 2024 roku będzie wymagała od uczniów solidnego przygotowania i znajomości szerokiego zakresu materiału. Dobre przygotowanie, systematyczna nauka i praktyka różnych form zadań egzaminacyjnych pozwolą uczniom osiągnąć sukces na egzaminie.

Biologia Kraków
Każda z tych uczelni oferuje programy o wysokim standardzie nauczania oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i projektów badawczych. Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni zależy od indywidualnych zainteresowań i celów zawodowych. Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą specjalizacji i zaawansowanych badań naukowych, co czyni go jedną z najlepszych opcji dla studentów zainteresowanych biologią.

Wymagania do Matury z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Egzamin maturalny z języka angielskiego jest jednym z kluczowych egzaminów kończących naukę w szkołach średnich w Polsce. Aby dobrze przygotować się do tego egzaminu, uczniowie muszą spełnić określone wymagania zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące matury z języka angielskiego.

Ogólne Wymagania

Egzamin maturalny z języka angielskiego sprawdza cztery podstawowe umiejętności językowe:

 1. Słuchanie (Listening)
 2. Czytanie (Reading)
 3. Pisanie (Writing)
 4. Mówienie (Speaking)

Poziom Podstawowy

Zakres Tematyczny

 1. Życie codzienne: Dom, szkoła, praca, zakupy, czas wolny.
 2. Podróżowanie i turystyka: Plany podróży, rezerwacje, zwiedzanie.
 3. Życie rodzinne i towarzyskie: Relacje rodzinne, przyjaźnie, imprezy.
 4. Zdrowie i styl życia: Zdrowa dieta, sport, zdrowie psychiczne.
 5. Środowisko naturalne: Ochrona środowiska, ekologia, zanieczyszczenie.
 6. Kultura: Sztuka, literatura, media, festiwale.

Gramatyka

 1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.
 2. Struktury zdaniowe: Zdania warunkowe, mowa zależna, pytania pośrednie, zdania względne.
 3. Przyimki: Czas, miejsce, kierunek.
 4. Przysłówki i przymiotniki: Stopniowanie, przysłówki częstotliwości.

Słuchanie

 • Rozumienie ogólnej treści i szczegółowych informacji z nagrań.
 • Interpretacja intencji mówiącego.

Czytanie

 • Rozumienie tekstów użytkowych i literackich.
 • Wyszukiwanie informacji i interpretacja znaczeń w kontekście.

Pisanie

 • Tworzenie krótkich form użytkowych (np. e-mail, notatka).
 • Pisanie dłuższych tekstów (np. list formalny, rozprawka).

Poziom Rozszerzony

Zakres Tematyczny

Tematyka na poziomie rozszerzonym jest bardziej złożona i obejmuje te same obszary, co poziom podstawowy, ale na głębszym poziomie analizy i z większą złożonością językową.

Gramatyka

 • Zaawansowane czasy gramatyczne: Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.
 • Zaawansowane struktury zdaniowe: Struktury z użyciem wish, it’s high time, konstrukcje z gerundium i infinitivem.

Słuchanie

 • Rozumienie dłuższych i bardziej złożonych nagrań, w tym wykładów, debat, wywiadów.

Czytanie

 • Analiza zaawansowanych tekstów literackich i użytkowych.
 • Krytyczna ocena tekstów i rozumienie kontekstu kulturowego.

Pisanie

 • Tworzenie złożonych form wypowiedzi pisemnych, takich jak eseje argumentacyjne, raporty, recenzje.

Egzamin Ustny

Struktura Egzaminu Ustnego

 1. Rozmowa wstępna: Krótkie pytania dotyczące codziennych tematów.
 2. Opis obrazka: Opis i interpretacja obrazka, odpowiedzi na pytania związane z obrazkiem.
 3. Zadanie interakcyjne: Symulacja rozmowy, w której uczeń musi zareagować na przedstawioną sytuację.

Przygotowanie do Egzaminu

Ćwiczenia i Materiały

 • Praktyczne ćwiczenia: Regularne rozwiązywanie testów, ćwiczenia z gramatyki i słownictwa.
 • Kursy i korepetycje: Udział w kursach językowych i lekcjach z native speakerami.
 • Materiały dydaktyczne: Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, aplikacje językowe, filmy, podcasty.

Rady dla Uczniów

 • Systematyczność: Regularne powtarzanie materiału i ćwiczenie umiejętności językowych.
 • Praktyka mówienia: Udział w rozmowach w języku angielskim, nawet poza lekcjami.
 • Analiza błędów: Uczenie się na błędach, analiza próbnych egzaminów i wyników.

Arkusz Maturalny z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Matura z języka angielskiego w 2024 roku obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. Arkusz egzaminacyjny jest zaprojektowany tak, aby kompleksowo sprawdzić umiejętności językowe uczniów, w tym słuchanie, czytanie, pisanie oraz znajomość gramatyki i słownictwa. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury arkusza maturalnego oraz wymaganych umiejętności.

Struktura Arkusza Egzaminacyjnego

Poziom Podstawowy

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z kilku sekcji:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Czas trwania: Około 25 minut.
  • Opis: Uczniowie muszą wysłuchać kilku nagrań (3-4), a następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, prawda/fałsz, przyporządkowanie informacji.
 2. Czytanie (Reading)
  • Czas trwania: Około 45 minut.
  • Opis: Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Teksty mogą obejmować artykuły, ogłoszenia, listy, itp.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, uzupełnianie luk, dopasowywanie nagłówków do akapitów.
 3. Pisanie (Writing)
  • Czas trwania: Około 70 minut.
  • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty: krótszy (np. e-mail, notatka) i dłuższy (np. list formalny, rozprawka).
  • Typy zadań: Krótsza forma użytkowa i dłuższa wypowiedź pisemna.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Opis: Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
  • Typy zadań: Uzupełnianie luk w tekstach, przekształcanie zdań, wybór poprawnej formy wyrazu.

Poziom Rozszerzony

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i składa się z podobnych części jak egzamin podstawowy, ale na wyższym poziomie trudności:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Czas trwania: Około 30 minut.
  • Opis: Zawiera bardziej złożone nagrania wymagające dokładniejszego zrozumienia szczegółów.
 2. Czytanie (Reading)
  • Czas trwania: Około 50 minut.
  • Opis: Teksty są bardziej zaawansowane, pochodzą z autentycznych źródeł i wymagają głębszej analizy.
 3. Pisanie (Writing)
  • Czas trwania: Około 70 minut.
  • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty: jeden krótszy i jeden dłuższy (np. rozprawka argumentacyjna, raport).
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Opis: Bardziej skomplikowane zadania obejmujące zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.
Kraków polski
Studiowanie języka polskiego w Krakowie zapewnia solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a także otwiera wiele drzwi do kariery naukowej, edukacyjnej i medialnej.

Przykładowe Zadania z Arkusza - Matura Angielski 2024

Słuchanie (Listening)

Zadanie: Posłuchaj nagrania dotyczącego wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Następnie odpowiedz na pytania.

Nagranie:

 • Pytanie 1: Jakie korzyści z używania mediów społecznościowych wymienia ekspert?
 • Pytanie 2: Jakie zagrożenia związane z mediami społecznościowymi są podkreślone w nagraniu?

Poprawne odpowiedzi:

 • Odpowiedź 1: Ekspert wymienia korzyści takie jak łatwiejsza komunikacja i dostęp do informacji.
 • Odpowiedź 2: Zagrożenia obejmują uzależnienie od mediów społecznościowych i wpływ na zdrowie psychiczne.

Czytanie (Reading)

Zadanie: Przeczytaj artykuł o zmianach klimatycznych i odpowiedz na pytania.

Przykładowe pytanie:

 • Jakie działania proponuje autor, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym?

Poprawna odpowiedź:

 • Autor proponuje działania takie jak redukcja emisji CO2, promowanie energii odnawialnej oraz edukacja społeczeństwa na temat ochrony środowiska.

Pisanie (Writing)

Zadanie: Napisz rozprawkę na temat: „Czy technologia poprawia jakość życia?”

Przykładowa odpowiedź:

 • Uczniowie muszą przedstawić swoje stanowisko, argumenty za i przeciw, a także podsumowanie.

Gramatyka i Słownictwo (Use of English)

Zadanie: Uzupełnianie luk w tekście dotyczącym historii wynalazków.

Przykładowe zdanie:

 • „The invention of the telephone is often _____ (attribute) to Alexander Graham Bell.”

Poprawna odpowiedź:

 • „attributed”

Przygotowanie do Egzaminu

Aby skutecznie przygotować się do matury z języka angielskiego, uczniowie powinni:

 • Regularnie rozwiązywać testy maturalne z poprzednich lat.
 • Uczestniczyć w kursach językowych i lekcjach z native speakerami.
 • Korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, takich jak podręczniki, zeszyty ćwiczeń, aplikacje językowe, filmy i podcasty.
 • Ćwiczyć pisanie różnych form tekstów, takich jak eseje, listy, raporty.
 • Regularnie ćwiczyć słuchanie i mówienie w języku angielskim.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego i Dlaczego Korepetycje Online Są Świetną Opcją

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznej nauki, praktyki i korzystania z różnorodnych źródeł edukacyjnych. Oto kilka kluczowych kroków i strategii, które mogą pomóc uczniom osiągnąć sukces na egzaminie.

Krok po Kroku: Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego

1. Rozpocznij Nauczanie Wcześnie

 • Planowanie: Stwórz harmonogram nauki, który uwzględnia wszystkie sekcje egzaminu – słuchanie, czytanie, pisanie i gramatykę.
 • Cele Krótkoterminowe: Ustal konkretne, mierzalne cele na każdy tydzień, aby śledzić postępy.

2. Korzystaj z Materiałów Edukacyjnych

 • Podręczniki i Zeszyty Ćwiczeń: Wykorzystuj podręczniki przeznaczone do przygotowania do matury, które zawierają przykładowe zadania i testy.
 • Online Resources: Strony takie jak BBC Learning English czy Duolingo oferują darmowe lekcje i ćwiczenia.

3. Regularnie Rozwiązuj Testy

 • Testy Praktyczne: Rozwiązuj testy maturalne z poprzednich lat, aby zaznajomić się z formatem egzaminu.
 • Analiza Błędów: Dokładnie analizuj swoje błędy, aby zrozumieć, które obszary wymagają większej uwagi.

4. Ćwicz Słuchanie i Mówienie

 • Podcasty i Filmy: Słuchaj angielskich podcastów i oglądaj filmy z napisami, aby poprawić umiejętność rozumienia ze słuchu.
 • Rozmowy z Native Speakerami: Uczestnicz w konwersacjach z native speakerami, np. przez platformy takie jak italki czy Tandem.

5. Ćwicz Pisanie

 • Różnorodne Formy Pisemne: Ćwicz pisanie różnych form tekstów, takich jak eseje, listy formalne i raporty.
 • Feedback: Proś nauczycieli lub korepetytorów o sprawdzanie i ocenianie Twoich prac pisemnych.

Dlaczego Korepetycje Online Są Świetną Opcją do Nauki Języka Angielskiego

Korepetycje online z języka angielskiego oferują wiele korzyści, które mogą znacząco poprawić przygotowanie do matury. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć tę formę nauki:

1. Elastyczność Czasowa

 • Dostępność: Możesz uczyć się w dogodnych dla siebie godzinach, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem.
 • Dopasowanie do Harmonogramu: Łatwość w dostosowaniu lekcji do innych zajęć i obowiązków.

2. Indywidualne Podejście

 • Spersonalizowane Lekcje: Lekcje są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania.
 • Skoncentrowanie na Słabych Stronach: Możliwość skoncentrowania się na obszarach, które wymagają najwięcej pracy.

3. Szeroki Wybór Korepetytorów

 • Eksperci z Całego Świata: Możliwość wyboru spośród wielu nauczycieli, w tym native speakerów, co zwiększa autentyczność nauki.
 • Specjalizacja: Możesz znaleźć korepetytorów specjalizujących się w przygotowaniu do egzaminów, takich jak matura.

4. Interaktywne Narzędzia Edukacyjne

 • Platformy Edukacyjne: Korzystanie z nowoczesnych platform edukacyjnych, które oferują interaktywne ćwiczenia, testy i materiały dydaktyczne.
 • Technologie Komunikacyjne: Wykorzystanie narzędzi do wideokonferencji, tablic interaktywnych i współdzielonych dokumentów ułatwia naukę.

5. Koszt Efektywność

 • Oszczędność Czasu i Pieniędzy: Brak konieczności dojazdów oszczędza czas i koszty podróży.
 • Dostęp do Bezpłatnych Materiałów: Wiele platform oferuje darmowe materiały edukacyjne, które mogą być używane w trakcie korepetycji.

Matura Ustna z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Matura ustna z języka angielskiego jest jednym z kluczowych egzaminów, który sprawdza umiejętności komunikacyjne uczniów. Egzamin ten jest niepunktowaną częścią matury, jednak jest niezwykle istotny dla oceny ogólnych umiejętności językowych ucznia.

Struktura Egzaminu

Egzamin ustny z języka angielskiego w 2024 roku składa się z trzech głównych części:

 1. Rozmowa Wstępna
  • Czas trwania: Około 2 minut.
  • Opis: Egzaminator zadaje uczniowi kilka pytań związanych z życiem codziennym, zainteresowaniami czy edukacją. Celem jest rozluźnienie ucznia i wprowadzenie go w egzamin.
 2. Zadanie 1: Rozmowa z Odgrywaniem Roli
  • Czas trwania: Około 4 minut.
  • Opis: Uczeń i egzaminator wcielają się w role opisane w instrukcji. Zadanie to ocenia zdolności komunikacyjne oraz umiejętność szybkiej reakcji na wypowiedzi egzaminatora.
 3. Zadanie 2: Opis Ilustracji
  • Czas trwania: Około 3 minut.
  • Opis: Uczeń musi dokładnie opisać obrazek z zestawu, a następnie odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące tematyki ilustracji.
 4. Zadanie 3: Wypowiedź na Podstawie Materiału Stymulującego
  • Czas trwania: Około 5 minut.
  • Opis: Uczeń wypowiada się na temat materiału stymulującego, który może obejmować fragment tekstu, statystyki lub inne informacje wizualne. Po wypowiedzi ucznia egzaminator zadaje dwa pytania dotyczące przedstawionego materiału.

Ocena Egzaminu

Egzamin ustny jest oceniany na podstawie pięciu kryteriów:

 1. Sprawność Komunikacyjna (0-6 punktów za każde zadanie, maksymalnie 18 punktów): Oceniane są umiejętności komunikacyjne, w tym płynność wypowiedzi i poprawność językowa.
 2. Zakres Środków Leksykalno-Gramatycznych (0-4 punkty): Oceniana jest znajomość i użycie odpowiedniego słownictwa oraz struktur gramatycznych.
 3. Poprawność Środków Leksykalno-Gramatycznych (0-4 punkty): Oceniana jest poprawność gramatyczna i leksykalna wypowiedzi.
 4. Wymowa (0-2 punkty): Oceniana jest poprawność wymowy.
 5. Płynność Wypowiedzi (0-2 punkty): Oceniana jest płynność i naturalność wypowiedzi.

Aby zdać egzamin ustny, uczeń musi uzyskać co najmniej 30% możliwych punktów, czyli przynajmniej 9 punktów.

Przygotowanie do Egzaminu

1. Regularna Praktyka

 • Rozmowy z Native Speakerami: Regularne rozmowy z native speakerami mogą pomóc uczniom w poprawie płynności językowej i pewności siebie.
 • Symulacje Egzaminów: Praktykowanie egzaminów ustnych z nauczycielami lub korepetytorami może pomóc w oswojeniu się z formatem egzaminu.

2. Znajomość Zakresu Tematycznego

 • Powtórzenie Słownictwa: Należy powtórzyć słownictwo z różnych kręgów tematycznych, takich jak zdrowie, edukacja, miejsce zamieszkania, praca, sport, przyroda, technologia i społeczeństwo.
 • Przygotowanie Przykładowych Odpowiedzi: Przygotowanie przykładowych odpowiedzi na pytania z różnych tematów może zwiększyć pewność siebie podczas egzaminu.

3. Techniki Efektywnej Nauki

 • Flashcards: Używanie fiszek do nauki słownictwa i zwrotów.
 • Aplikacje Edukacyjne: Korzystanie z aplikacji do nauki języków, które oferują interaktywne ćwiczenia i testy.

Podsumowanie

Matura ustna z języka angielskiego w 2024 roku jest ważnym elementem egzaminu maturalnego, który ocenia zdolności komunikacyjne ucznia w praktyce. Właściwe przygotowanie, w tym regularna praktyka, znajomość słownictwa i techniki efektywnej nauki, może znacznie zwiększyć szanse na sukces na tym egzaminie. Egzamin ustny jest szansą na pokazanie umiejętności językowych w praktycznych sytuacjach, co jest cenną umiejętnością zarówno w dalszej edukacji, jak i w życiu zawodowym.

Matura matematyka 2024
Pandemia COVID-19 miała wielowymiarowy wpływ na matury z matematyki, zmieniając tryb nauczania, programy, organizację egzaminów i wyniki uczniów. Wpływ ten był zarówno bezpośredni, jak i pośredni, obejmując aspekty technologiczne, psychologiczne i organizacyjne. Adaptacja do tych warunków była wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii mogą wpłynąć na przyszłe podejścia do nauczania i oceniania uczniów.

Matura Próbna z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Matura próbna z języka angielskiego w 2024 roku stanowi istotny element przygotowań do właściwego egzaminu maturalnego. Jest to doskonała okazja dla uczniów, aby sprawdzić swoje umiejętności, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i oswoić się z formatem egzaminu.

Struktura Matury Próbnej

Poziom Podstawowy

Egzamin na poziomie podstawowym obejmuje następujące części:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Składa się z kilku nagrań, po których uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące ich treści. Typy zadań obejmują wybór wielokrotny i pytania typu prawda/fałsz.
  • Czas trwania: około 25 minut.
 2. Czytanie (Reading)
  • Zawiera teksty użytkowe i literackie, na podstawie których uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu.
  • Czas trwania: około 45 minut.
 3. Pisanie (Writing)
  • Uczniowie muszą napisać dwa teksty: krótszy, np. e-mail, i dłuższy, np. rozprawka.
  • Czas trwania: około 70 minut.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych i zasobu słownictwa, takie jak uzupełnianie luk i przekształcanie zdań.

Poziom Rozszerzony

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i obejmuje:

 1. Słuchanie (Listening)
  • Bardziej złożone nagrania wymagające dokładniejszego zrozumienia szczegółów.
 2. Czytanie (Reading)
  • Zaawansowane teksty pochodzące z autentycznych źródeł, wymagające głębszej analizy.
 3. Pisanie (Writing)
  • Uczniowie muszą napisać dwa teksty: jeden krótszy i jeden dłuższy (np. rozprawka argumentacyjna, raport).
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Bardziej skomplikowane zadania obejmujące zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.

Co daje matura próbna z języka angielskiego

Matura próbna ma na celu przede wszystkim:

 • Ocena Aktualnego Poziomu: Umożliwia uczniom i nauczycielom ocenę, na jakim etapie przygotowań znajdują się uczniowie.
 • Identyfikacja Słabych Stron: Pomaga zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowej pracy i uwagi.
 • Oswojenie się z Formatem Egzaminu: Przygotowuje uczniów do realiów egzaminacyjnych, zmniejszając stres i niepewność podczas właściwej matury.

Przygotowanie do Matury Próbnej

Aby dobrze przygotować się do matury próbnej, uczniowie powinni:

 • Regularnie Powtarzać Materiał: Skupiać się na strukturach leksykalno-gramatycznych, idiomach i czasownikach frazalnych.
 • Rozwiązywać Testy Praktyczne: Korzystać z arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat oraz z informatorów CKE.
 • Ćwiczyć Pisanie: Regularne pisanie różnych form tekstów, takich jak eseje i listy formalne, jest kluczowe dla uzyskania wysokich wyników.

Wyniki i Oceny

Wyniki z matur próbnych są istotne, ale nie powinny być traktowane jako ostateczna ocena wiedzy ucznia. Mają one przede wszystkim charakter diagnostyczny, wskazując obszary do poprawy. CKE zaleca, aby nie oceniać matur próbnych na stopnie, lecz traktować je jako narzędzie pomocnicze w przygotowaniach do właściwego egzaminu​.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!